ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กลยุทธ์การดำเนินงานภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของที่ทำการไปรษณีย์ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Operating strategy after privatization of The Post Offices in Municipality Area of Mueang District, Chiang Mai Province / จิรศักดิ์ จิรจันทร์จรัส / 2547 /Full Text
Subject
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่ทำการไปรษณีย์
22 กลยุทธ์การตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ายเงินล่วงหน้า = Marketing strategy on Pre-paid system of mobile phone service providers / อรอุมา บัวสง่า / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
23 การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Crime repetition of female inmates in Chiang Mai women correctional institution / ศิริณา สมนึก / 2547 /Full Text
Subject
การกระทำผิดซ้ำ
นักโทษหญิง -- เชียงใหม่
ความผิดทางอาญา
24 การกระทำเหนือหน้าที่ในทฤษฎีจริยศาสตร์ร่วมสมัย พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล / ชัยวุธ โภชนุกูล, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
จริยศาสตร์
จริยศึกษา
คุณธรรม
25 การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
การเมือง
สังคมประพฤติทางการเมือง -- เชียงใหม่
26 การกลั่นเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม / จำปา สอนเผือก / 2547 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
พลังงานแสงอาทิตย์
27 การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา : กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก / ขัตติยา ขัติยวรา / 2547 /Full Text
Subject
สันติอโศก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พุทธศาสนา
28 การกำจัดไนโตรเจน โดยใช้พืชต่างชนิด ในระบบบึงประดิษฐ์ แบบการไหลใต้ดินแนวดิ่ง = Nitrogen removal using different plants in vertical subsurface flow constructed weland system / สมพล เปรมปรามอมร / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
บึงประดิษฐ์
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
29 การกำหนดเนื้อหาสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อการสอนสังคมศึกษาระดัfบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Identification of human rights content according to universal declaration of human rights and the constitution of Thai Kingdom B.E. 2540 for teaching social at lower secondary school level in Chiang Mai and Lamphun Provinces / ขนิษฐา คุ้มใหญ่โต / 2547 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
30 การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบหลายพื้นที่ที่มีข้อจำกัดระบบส่ง = Generator maintenance scheduling for multi - area system with transmission constraints / อภิรัตน์ วัชราภรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การป้องกัน
31 การกำหนดวิธีการผลิตของเกษตรกรเพื่อคุณภาพการแปรรูปมะม่วงแก้วในเขตภาคเหนือตอนบน = Determination of farmer production practices for processing quality of mango cv. Kaew in the upper north / อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว
ผลไม้ดอง
มะม่วง -- ไทย (ภาคเหนือ)
32 การเก็บกักลิ่นรสของแหนมที่ทำจากเนื้อหมูและวัตถุดิบอื่นๆ = Flavor retention of Nham made from pork and other materials / ปนัดดา จันทร์เนย / 2547 /Full Text
Subject
แหนม
เนื้อสุกร
สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร
33 การเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อการตลาดสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Contract farming for environmental marketing: a case study of Asparagus cultivation in Tambon Thung Khwang, Amphoe Kamphaeng Saen, Changwat Nakhon Pathom / กิตติศักดิ์ ลัคนทินวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
หน่อไม้ฝรั่ง -- การปลูก
34 การเกิดไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมี่ยม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ = Lymphocyte micronucleus induction by Lead, Cadmium and particulate matters in Chiang Mai ambient air / สุวนิตย์ ทองหนุน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Lymphocytes
Micronuleus, germline
Air Pollution -- Chiang Mai
Lead
Cadmium
35 การขยายพันธุ์มันม่วงในสภาพปลอดเชื้อ = Micropropagation of yam (Dioscorea sp.) / จันทรา แพรเพ็ชร์ / 2547 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
มันม่วง -- การปรับปรุงพันธุ์
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
36 การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไม่มีตัวตรวจวัดความเร็วโดยใช้ควอไซฟัชชีประเมินความต้านทานขดลวดสเตเตอร์ = Speed-sensorless induction motor drive using quasi-fuzzy to estimate stator resistance / กฤษณ์ รุ่งสุข / 2547 /Full Text
Subject
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
37 การเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการในชุมชนของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ / นัทธฤดี ฤกษ์นิยม / 2547 /Full Text
Subject
เจ้าของกิจการ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
38 การควบคุมการสุกของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในระหว่างการเก็บรักษาด้วยสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีน = Control of ripening in Mango Fruits cv. Mahajanaka during storage with 1 - methylcyclopropene / กันยา แอ่นกาศ / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- การสุก
39 การควบคุมภาวะโภชนาการโดยใช้กระบวนการ เอไอซี ในนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดลำปาง = Nutritional control through A-I-C process in overweight students at Assumption College, Lampang Province / ส่องหล้า ภักดีวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
โรคอ้วน -- ลำปาง
น้ำหนักตัว -- ลำปาง
40 การควบคุมโรคใบจุดดำลำไย (Colletotrichum sp.)โดยใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในลำไย = Suppression of black spot (colletotrichum sp.) of longan leaf by longan endophytic fungi / วันพร เข็มมุกด์ / 2547 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
เชื้อรา
โรคใบจุดดำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75