ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of an instructional package on electricity for Prathom Suksa 6 Students / นฤณี พิชญสถิต / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสวนดอก
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- นักเรียน
362 การพัฒนาชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of learning center packages on sex education for Prathom Suksa 4 Students / พวงวรรณ พรหมวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
เพศศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
363 การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตโคเนื้อระดับชุมชนในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Development of the community beef production data-base, Pasak Sub-District, Mueang District, Lamphun Province / อุทุมพร ไชยวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การผลิต -- ฐานข้อมูล
โคเนื้อ -- ลำพูน
364 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของลุ่มน้ำ = Development of geodatabase for Watershed Prioritization / ปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- ฐานข้อมูล
การจัดการลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
365 การพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนาชาติเปรม ติณสูลานนท์ = Database development for learning system of Prem Tinsulanonda International School / ณัฐพร สุรพิทยานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ -- ฐานข้อมูล
นักเรียน -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดการและค้นข้อสนเทศ -- นักเรียน
366 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง = Development of quality indicators for sterilization practices of the cental sterile supply department / ขวัญจิตร สังข์ทอง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
367 การพัฒนาตู้อบแห้งข้าวแตนโดยใช้ปั๊มความร้อน / ศิริชัย สายอ้าย / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
ข้าวแตน -- การอบแห้ง
368 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวาดผังมโนภาพ = eveloping Word problem solving skills of Prathom Suksa 1 students through concept mapping technique / สมชาย มาต๊ะพาน / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
369 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ = Developing short story writing skills of Prathom Suksa 2 students through synectics learning activities / นันทนา ยาวิราช / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
การเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เรื่องสั้น -- การเขียน
370 การพัฒนาทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ = Factoring polynomial skills development for Mathayom Suksa 3 students of Chum Chon Ban Krok Noy School, Chiang Mai Province / ขนิษฐา พงษ์ญาติ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พหุนาม
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย -- นักเรียน
371 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี / นิตยา ศิริต๊ะ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
372 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Development of Thai language reading and writing skills of Prathom Suksa 5 Students speaking Thai as a second language through the concentrated language encounters approach / มยุรา อมรวิไลกุล / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
373 การพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงไทยลูกทุ่ง = Development of Thai language skills of Prathom Suksa 1 Karen students by using Thai Country Songs / พรวีนัส รุ่งสว่าง / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ชาวเขา
กะเหรี่ยง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
เพลงลูกทุ่ง
374 การพัฒนาทางจริยธรรมของสมาชิกของมูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Morality development of the Englishtenment Foundation's members, Mueng Chiang Mai district / เกศินี ไตรรัตนทรัพย์ / 2547 /Full Text
Subject
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
การพัฒนาจริยธรรม
จริยธรรม
การปฏิบัติธรรม
375 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family planning
คุมกำเนิด -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ม้ง -- พฤติกรรม
การวางแผนครอบครัว -- สะเมิง (เชียงใหม่)
376 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนผู้ใหญ่ = Development of English lessons using task - based learning activities to promote english speaking ability of adult learners / ปิยธิดา วงศ์ไข่ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
377 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นกลวิธีทางความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการอภิปรายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Development of English lessons based on comprehension strategies to promote reading and discussion abilities of Undergraduate students / ปารุษยา เกียรติคีรี / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การอ่านขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
378 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ = Development of a Tank-type rainfall-runoff model for a Northern sub-catchments / เบญญา สุนทรานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำฝน -- แบบจำลอง
น้ำท่า -- แบบจำลอง
ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
379 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การแสดงผลเบรลล์ภาษาไทย / จตุตถพงศ์ รัตนนรเศรษฐ / 2547 /Full Text
Subject
อุปกรณ์รับเข้า-ส่งออก
หนังสือเบรลล์
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
380 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอน การลงรายการเพื่อการบันทึกบัญชีบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Development of an instructional program for account records at Murata Electronics (Thailand) Limited / อภิญญา บุญลยางกูร / 2547 /Full Text
Subject
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75