ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพยากรณ์อุณหภูมิในจังหวัดเชียงราย / สุดคนึง ณ ระนอง / 2547 /Full Text
Subject
พยากรณ์อากาศ -- เชียงราย
อุตุนิยมวิทยา
342 การพัฒนากลุ่มของผู้ประกอบอาชีพการทำไม้ไผ่ขด ชุมชนศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ญฐญาณ์ ภู่ระหงษ์ / ณฐญาณ์ ภู่ระหงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ไม้ไผ่
บ้านศรีปันครัว
343 การพัฒนาการเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง สงครามไทยกับพม่าสมัยอยุธยาสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Developing mind mapping on Thailand and Burma war during Ayutthaya period for the second grade level students at Montfort College, Chiang Mai province / สุปริญญา ธัญญาจุฑารัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
344 การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮน้อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Operational development of Mae Hae Noi Village savings group, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / กรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ / 2547 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การประหยัดและการออม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- ภาวะเศรษฐกิจ
345 การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน : บูรณาการการจัดการแสดงของช้างในบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ / ศรีไพร พริ้งเพราะ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ช้าง
บ้านตากลาง (สุรินทร์)
346 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Ecotourism development in San Kamphaeng hot spring area, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / นิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
น้ำพุร้อนสันกำแพง (เชียงใหม่)
347 การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of mathematics learning through creative word problem solving process for prathom suksa 6 students / ประณมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การแก้ปัญหา -- เชียงใหม่
348 การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การละเล่นของไทย = Development of mathematics learning of Prathom Suksa 2 Students Through Thai Folk Plays นพเรศวร์ ธรรมมศรัณยกุล / นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
การละเล่น
349 การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี = Development of reading for main ideas of Prathom Suksa 2 Students Through CIRC Approach / นพมณี ขัติแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
350 การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน = Development of English Reading Comprehension of Prathom Suksa 6 Students Through Jigsaw Technique / ยุพิน สันถวเมตต์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
351 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Development of ethical promotion activities for grade level 4 students in Maetaeng School, Chiang Mai Educational Service Area 2 / เพลินพิศ สุขพูลผล / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
352 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of assessment criteria for Thai writing skill of lower secondary school students / อุดม เที่ยงฟู / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
353 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย = Development of mathematics readiness of pre - school children through Thai Folk Plays / สมศรี เป็งใจ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
การละเล่น -- เชียงใหม่
354 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยการใช้เกมการศึกษาและแบบฝึกหัด = Developing mathematics readiness of kindergartners using cognitive games and exercises / ดารุณี ชนะกาญจน์ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
355 การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น = Development mathayom suksa students' English speaking ability and life skills through local products task-based learning / นิลุบล จิตต์มั่น / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี -- นักเรียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ทักษะชีวิต
356 การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ = Development of english pronunciation ability and vacabulary retention through the phonics method / จีรนันท์ เมฆวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
357 การพัฒนาคู่มือครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ = Development of teacher manual for within - school learning resources usage for foreign instruction / ณัฏฐวี นามบุรี / 2547 /Full Text
Subject
ภาษา -- การศึกษาและการสอน
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
358 การพัฒนาเครื่องดักกรองอนุภาคสำหรับไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล = Development of a particulate filter for diesel engine exhaust / ณรงค์ หูชัยภูมิ / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องกรองอากาศ
เครื่องกรองและการกรอง
ก๊าช (ท่อไอเสีย)
เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง
359 การพัฒนาเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในเชิงธุรกิจ / ศศิกานต์ ถาแปง / 2547 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
โฆษณาสินค้า
360 การพัฒนาเครื่องมือสร้างเอกสารดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย / นิตยา เมืองนาค / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เอกสารราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75