ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชนในเขตชลประทานภาคเหนือ / วิชัยชาญ นวนไหม / 2547 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
ผลิตผลเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ชลประทาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
บ้านกลางพัฒนา (เชียงใหม่)
322 การเปลี่ยนแปลงลำดับกรดอะมิโนในแคปซิดโปรตีนของฮิวแมนพาร์เอคโคไวรัส 1 ต่อสมบัติทางชีวภาพบางประการ = Alteration of Amino acid sequence in Capsid Protein of human parechovirus 1 on some biological properties / สุรกิจ ขันธรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
กรดอมิโน
ฮิวแมนพาร์เอดโคไวรัส
ไวรัส
323 การเปลี่ยนแปลงสมบัติและโครงสร้างจุลภาคภายหลังการหล่อซ้ำของโลหะผสมแพลเลเดียม-เงินและโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม = Changes in properties and microstructure after recasting of Palladium-Silver Alloy and Nickel-Chromium Alloy / อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
แพลเลเดียม
โลหะผสม
โลหะ -- การหล่อ
324 การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานของเกษตรกรในอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Sweet Corn production and marketing of farmers in Mae Taeng and San Sai Districts, Chiang Mai Province / สุชีลา ชาญศึก / 2547 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การผลิต
ข้าวโพดหวาน -- การตลาด
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
325 การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ของเกษตรกรในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Onion production and marketing of farmers in Mae wang Distrct, Chiang Mai Province / กุสุมา สุวรรณศรี / 2547 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การผลิต
หอมหัวใหญ่ -- การตลาด
หอมหัวใหญ่ -- ต้นทุนการผลิต
326 การผลิตเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์จากแท่งแกรไฟต์ผสมซิลิคอนไดออกไซด์โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้ากระแสสูง = Production of Silicon Carbide Nanofibers from Silicon Dioxide-Graphite Rod by high current heating technique / สมอ บุญพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
เส้นใยนาโน
ซิลิกอนคาร์ไบด์
แท่งกราไฟต์
นาโนเทคโนโลยี
327 การผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่างข้าวพันธุ์ปลูกและข้าวพันธุ์ป่า = Interspecific hybridization between cultivated rice (Oryza sativa L.) and wild rice (O. rufipogon) / ธีรศักดิ์ สินธุเขียว / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- พันธุศาสตร์
328 การฝังตัวของเมชที่เหมาะที่สุดในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The optimal mesh embedding in cpmpletely overlapping networks / วัฒนา จินดาหลวง / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
329 การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา = Building-material price index forecasting by ARIMA method / ชิดชนก วงศ์เครือ / 2547 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
ราคา
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ราคา
330 การพยากรณ์ปริมาณการซื้ออาหารจากฝ่ายโภชนาการระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Forecasting for meal purchases from the international catering section, Thai Airways Public Company / วนิสรา ปัญญาเรือง / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย
อาหาร -- การจัดซื้อ
ผู้โดยสารเครื่องบิน -- อาหาร
331 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดตาก / รุ่งใจ แสงทอง / 2547 /Full Text
Subject
สถิติพยากรณ์
น้ำฝน -- พยากรณ์
น้ำฝน -- ตาก
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
332 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเซรามิกโดยวิธีอารีมา = Ceramics export forecasting by ARIMA method / พีรพงศ์ เหลี่ยมศิริเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
เครื่องเคลือบดินเผา
333 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งและชิ้นส่วนโดยวิธีอารีมา = Passenger cars and parts forecasting by ARIMA method / สุรพงษ์ สนธิเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
รถยนต์ -- การส่งออก
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์
334 การพยากรณ์ราคากุ้งกุลาดำ โดยวิธีอารีมา = Black-tiger-shrimp price forecasting by ARIMA Method / สวันญา เสนารัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
กุ้งกุลาดำ -- ราคา
335 การพยากรณ์ราคาไก่เนื้อโดยวิธีอารีมา = Broiler Chicken price forecasting by ARIMA Method / เบญจพร อู่สมบัติชัย / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
ไก่เนื้อ -- ราคา
336 การพยากรณ์ราคาทองคำโดยวิธีอารีมา = Gold price forecasting by ARIMA method / นริสา สมุทรสาคร / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
ทองคำ -- ราคา
พยากรณ์
337 การพยากรณ์ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยวิธีอารีมา = Cassava product prices forecasting by ARIMA method / สมบัตร สนิทจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง -- ราคา
338 การพยากรณ์ราคายางพาราโดยวิธีอารีมา = Rubber price forecasting by ARIMA method / ชีวิน กันธาอ้าย / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
ยางพารา -- ราคา
339 การพยากรณ์ราคาส่งออกข้าวโดยวิธีอารีมา = Rice-export price forecasting by ARIMA method / จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ / 2547 /Full Text
Subject
ราคา
ข้าว -- ราคา
ข้าว -- การส่งออก
340 การพยากรณ์ราคาส่งออกน้ำตาลทรายโดยวิธีอารีมา = Sugar export-price forecasting by ARIMA Method / เปรมา จันทบุตร / 2547 /Full Text
Subject
การส่งออก
น้ำตาลทราย -- การส่งออก
น้ำตาลทราย -- ราคา
ราคา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75