ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การปรับเปลี่ยนอาชีพขายแรงงานข้างถนนในเมืองลำปางของชาวบ้านไทลื้อ = Occupational transformation of road side workers in Lampang City among Tai Lue Villagers / ศุภมาส รัตนชูวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
อาชีพ -- ลำปาง
แรงงาน -- ลำปาง
ลื้อ
302 การปรึกษาปัญหาทางเพศของวัยรุ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ / กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ / 2547 /Full Text
Subject
เพศ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
303 การปลูกวิสเกอร์ YBCO จากสารตั้งต้นที่เจือแคลเซียมและเทลลูเรียม = Growth of YBCO whiskers from calcium and tellurium-doped precursors / การะเกด แก้วใหญ่ / 2547 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
วิสเกอร์
304 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Comparative study of performance of th internal control system and the quality assurance system: a case study of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / จันทิรา ยาวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
การควบคุมภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษา
305 การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างผู้รับบริการในโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับผู้รับบริการทั่วไปโรงพยาบาลช้างเผือก = A Comparison of service quality perceptions between Universal Coveragecustomers in the program and general customers ofChang Puek / วิศณุพงค์ ปินตาโมงค์ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
โครงการบัตรประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลช้างเผือก
306 การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้นำและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง / โชติณัฏฐ์ คงพานิช / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
ผู้นำ
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
307 การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐต่อกระบวนการ พิจารณาคดีปกครอง = A Comparative study of satisfaction of private and public sectors plaintiffs in the administrative court proceedings / เอมอิสสรา จันทร์เกษม / 2547 /Full Text
Subject
ศาลปกครอง
กฎหมายปกครอง
ความพอใจ
การพิจารณาและตัดสินคดี
308 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Comparing knowledge and behavior of farmers' use of pesticide after blood checking Ban Pa Phai, Tambon Mae Pong, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ธัญภรณ์ เกิดน้อย / 2547 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
ยากำจัดศัตรูพืช -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
309 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนการในตำรับอาหารล้านนาโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีและการคำนวณจากตารางคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย = Comparison of nutritive values between chemical analysis and calculation from Thai food composition table / ประภาพรรณ กันธรักษา / 2547 /Full Text
Subject
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
การปรุงอาหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
โภชนาการ
310 การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนคริสเตียนกับนักเรียนพุทธ ช่วงชั้นที่ 4 ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of attitude of Christian and Buddhist students in grade level 4 towards Buddhism study in Samoeng Pittayakom School, Samoeng District, Chiang Mai Province / โชคชัย ใจแน่น / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสะเมิงวิทยาคม
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
311 การเปรียบเทียบทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งนภา ชาวกล้า / 2547 /Full Text
Subject
สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่
สถานพักผ่อนหย่อนใจ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ
นักท่องเที่ยว -- ที่อยู่อาศัย
312 การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของชำ ในจังหวัดเชียงใหม่ / อัษฎาวุธ โลหนันทน์ / 2547 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
การขายปลีก
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
313 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการเลือกตัวอย่างเชิงเดี่ยวและเชิงคู่เมื่อมีความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค / ธันวดี กรีฑาเวทย์ / 2547 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
สถิติ
คณิตศาสตร์สถิติ
314 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีระยะทางสูงสุดกับวิธีแบ่งแบบไบนารีในรุ่นปรับปรุงสำหรับอัลกอริทึมเคมีนส์ / สัจจะ ตันจันทร์พงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
315 การเปรียบเทียบวิธีการปลูกแบบนาหว่านน้ำตมและนาดำของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้การจัดการน้ำและการใช้สารโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่ต่างกัน = Comparison between direct seeded and transplanting method for Rice cv. Khao Dawk Mali 105 under different water and potassium iodide management / พิมประไพ สุขใส / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
การทำนา
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ 105
316 การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรในชนบท = Changes in energy usage in activity of agriculture households in rural area / ไอลดา ยาท้วม / 2547 /Full Text
Subject
การใช้พลังงาน -- อุตรดิตถ์
ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน
ครัวเรือน -- อุตรดิตถ์
317 การเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน และประสิทธิภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง = Change in cost and efficiency of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the Lower North / ธนะวัฒน์ โค้วจิริยะพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ธนาคารและการธนาคาร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
318 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ สังคม-เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด อันเกิดจากการดำเนินนโยบายประกาศสงครามเพื่อเอาชนะยาเสพติด : กรณีศึกษากิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = Health, socio-economic and behavioral changes among drug addicts as a result of the policy of war declaration on narcotics: a case study of Wiang Nong Long Sub-district, Lamphun Province / วันชัย พรกระแส / 2547 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- ลำพูน
319 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีพันธสัญญาของบริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ = Socio - economic changes of farmers participating in the Japanese Eggplant contract farming project of Leo Foods Co. Ltd., Chiang Mai Province / ปุณณรัตน์ อุบลจิต / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
มะเขือม่วง -- การปลูก
320 การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและชุมชนจากการนับถือศาสนาคริสต์ของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ = Changes at family and community levels caused by belief in Christianity among Pgak'nyau / มานพ ศรีวรกุล / 2547 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
คริสตศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเผยแผ่คริสตศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75