ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การปรับตัวหลังเกษียณราชการก่อนกำหนดของครูในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Adjustment after early retirement of teachers in Hang Chat District, Lampang Province / สุริยาภรณ์ จันทร์สุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
การเกษียณอายุ
ข้าราชการครู -- การเกษียณอายุ
ครู -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
การปรับตัว
282 การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส จังหวัดน่าน = Psychosocial adjustment among HIV infected persons receiving antiretroviral drugs in Nan province / อรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
283 การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดสารแอเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบเมทริกซ์โปรแกรม จังหวัดแพร่ = Psychosocial adjustment among amphetamine dependents who received the matrix program in Phrae province / วัชลี อินต๊ะสงค์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
284 การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Psychosocial adjustment among the elderly with depression in Tambon Thunghuachang, Lamphun Province / จตุพร โนโชติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
285 การปรับทางจิตสังคมของสตรีในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน = Psychosocial adjustment among perimenopausal women / เยาวลักษณ์ อยู่แบน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
286 การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคลีน และ ซิกส์ ซิกมา ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ = Process improvement by applying lean and six sigma techniques in hard disk parts manufacturing factory / อรรถพล เฉลิมพลประภา / 2547 /Full Text
Subject
ซิกซ์ซิกมา(มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ -- การควบคุมการผลิต
โรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์
287 การปรับปรุงการผลิตและการตลาดมะม่วงหิมพานต์ของเกษตรกรในนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Cashew Nut production and marketing improvement of farmers in Lam Nam Nan self - help resettlement project, Uttaradit Province / พิชัย ปาประลิต / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วงหิมพานต์ -- การผลิต
มะม่วงหิมพานต์ -- การตลาด
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
288 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวังตาก = Improving of Mathayom Suksa 1 Mathematics instruction on integers at Takpittayakom School, Tak Province / ปริศนา วิโนสุยะ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การคูณ
การหาร
จำนวนหน้า
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
289 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Improving Mathayom Suksa 4 Mathematics instruction on logic at Chunwittayakom School, Phayao Province / เดือนเพ็ญ ใจบุญ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนจุนวิทยาคม
ตรรกศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
290 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการและอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน = Improving Mathayom Suksa 4 Mathematics instruction on equations and inequalities at Thawangphapittayakom School, Nan Province / พรรณทิพา พรหมรักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สมการ -- การศึกษาและการสอน
อสมการ -- การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
291 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนโดยกระบวนการเคมี-กายภาพเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรกรรม = Reclamation of domestic wastewater by physio-chemical processes for agriculture / ประดิพัทธ์ บำรุงศรี / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
คุณภาพน้ำ
น้ำในการเกษตร
292 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้องโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Efficiency improvement of brown rice milling machine by using design of experiment technique / สุรพงศ์ บางพาน / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องสีข้าว -- การออกแบบและการสร้าง
การออกแบบการทดลอง
293 การปรับปรุงพันธุ์คาร์เนชั่น = Varietal improvement of Carnation / ชยาภรณ์ ปริยานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
คาร์เนชั่น -- การปรับปรุงพันธุ์
รังสีเอกซ์
294 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งต้านทานต่อโรคใบไหม้ = Varietal improvement of late blight resistant potato / สุธาศินี นนทะจักร์ / 2547 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบไหม้
มันฝรั่ง -- การปรับปรุงพันธุ์
295 การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังของวัตถุดิบในโรงงานกระดาษสาขนาดใหญ่ = Raw material inventory system improvement in a large mulberry paper factory / ภัคสุเพ็ญ จีวิพันธ์พงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
อุตสาหกรรมกระดาษ
กระดาษสา
296 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิสไตรีนด้วยเส้นใยจากใบสับปะรด = Improvement of the mechanical properties of polystyrene by pineapple leaf fibres / นันทยา เก่งเขตร์กิจ / 2547 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน
เส้นใย
สับปะรด
297 การปรับปรุงองค์ประกอบเหล็กหล่อเทาเพื่อทำตะแกรงทนความร้อนและการกัดกร่อน = Improvement of grey cast iron composition for making heat and corrosion resistant screen / สุวัฒนพงศ์ พันธ์เพชร / 2547 /Full Text
Subject
เหล็กหล่อเทา
ตะแกรง -- การผลิต
298 การปรับเปลี่ยนการเกษตรเคมีไปเป็นการเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Changing from chemical to organic agriculture for environmental sustainability of Ban Pa Phai's Farmers, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / สายัณห์ กุลวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
299 การปรับเปลี่ยนการทอผ้าของชาวลัวะ บ้านเฮาะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วณิชญา หลักหมั่น / 2547 /Full Text
Subject
การทอผ้า
ผ้าทอ
ลัวะ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลัวะ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
300 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงพระบาง ภายหลังเป็นเมืองมรดกโลก = Environment transition in Laung Phra Bang City after the word heritage acquisition / บุญมี สิริศรีสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
มรดกโลก
หลวงพระบาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75