ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
หุ้นสามัญ -- ราคา
262 การประเมินพันธุพิษของน้ำเสียและตะกอนดินในบางท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนโดยวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมหัวหอมในระยะแอนาเฟส-ทีโลเฟส = Genotoxic assessment of wastewater and sediment in some areas in Chiang Mai and Lamphun Provinces using the Allium anaphase-telophase chromosome aberration assay / นันทนิจ จารุเศรณีย์ / 2547 /Full Text
Subject
กากตะกอนน้ำเสีย -- การวิเคราะห์
น้ำเสีย -- การวิเคราะห์
มลพิษในดิน -- เชียงใหม่
มลพิษในดิน -- ลำพูน
โลหะหนัก
263 การประเมินภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 / อภิรดี หนองสิมมา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
264 การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา พื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = An Economic valuation of environmental impact from tourism : a ases study of area under responsibility of Mae Fa Luang Tambon Administrative Organization, Amphoe Mae Fa Lung, Changwat Ching Rai / ศราวุธ ปฐมภัททพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- เชียงราย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ดอยตุง (เชียงราย)
265 การประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Value assessment of water resources for agriculture of Srilanna national park, Chiang Mai Province / ณัฐธิดา พิเคราะห์งาน / 2547 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงใหม่
น้ำในการเกษตร -- เชียงใหม่
การใช้น้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเชียงใหม่
266 การประเมินมูลค่าน้ำชลประทานของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล = Valuation of irrigation water of Mae Ngud Somboon Chon Dam / สุดชาย พรหมมลมาศ / 2547 /Full Text
Subject
ชลประทาน -- เชียงใหม่
การใช้น้ำ -- ค่าใช้จ่าย
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
267 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the Master's Degree Program in Nutrition Education Curriculum, Chiang Mai University / เนาวลักษณ์ กลิ่นหอม / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หลักสูตร
โภชนศาสตร์ -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
268 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the Master's Degree Program in Educational Technology Curriculum, Chiang Mai University / นิตยา กระภูฤทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา -- หลักสูตร
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- หลักสูตร
หลักสูตร -- การประเมิน
269 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the educational institution curriculum on Thai language learning substance for Prathom Suksa 4 Ban Rong Nam School, San Pa Tong District, Chiang Mai province / นุชลี สุทธานนท์กุล / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หลักสูตร -- การประเมิน
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
270 การประเมินโอกาสทางเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตผักดองบรรจุกระป๋องของบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด = The assessment of the potential use clean technology for the canned pickles production of the peace canning (1958) Co., Ltd. / สุพัตรา ตั้งจิตต์พรชัย / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958)
เทคโนโลยีสะอาด
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง -- สุขาภิบาล
อุตสาหกรรมอาหาร -- สุขาภิบาล
271 การประเมินโอกาสทางเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเส้นไหม : กรณีศึกษา บริษัท ไหมไทยน่าน จำกัด = An assessment for the potential use of clean technology for the production of Silk Yarn : A case study of Thai Nan Silk Co., Ltd. / สร้อยลดา เถาหมอ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทไหมไทยน่าน
เทคโนโลยีสะอาด
การจัดการอุตสาหกรรม -- น่าน
ไหม -- น่าน
272 การประเมินฮาร์มอนิกเรโซแนนซ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ = Harmonic resonance assessment in low voltage distribution system / โชติพงศ์ พงศ์ศรีวัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
คาปาซิเตอร์
ฮาร์โมนิก (คลื่นไฟฟ้า)
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
273 การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมมาใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด = Applying of activity based costing system in manufacturing overhead calculating of Thai Plastic Bags Industries Company Limited / ทักสิน บุญมาศิริ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่าย
ถุงพลาสติก
274 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางไฟฟ้าสถิตย์เพื่อดักจับอนุภาคจาก ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล = Application of electrostatic technique to capture particulate from diesel engine exhaus / จารุตม์ คุณานพดล / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องกรองอากาศ
อากาศ -- การทำให้บริสุทธิ์
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
เครื่องยนต์ดีเซล
275 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามสภาพปัญหาฟันตกกระในเขตพื้นที่บ้านป่าตาล อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / วุฒิชัย ชุมพลกุล / 2547 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ทันตกรรม
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟันตกกระ
บ้านธิ (ลำพูน) -- ภาวะสุขภาพ
276 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยาของเมืองกับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิฑูรย์ จรัศเสนากุล / วิฑูรย์ จรัสเสนากุล / 2547 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
นิเวศวิทยา -- เชียงใหม่
เมือง -- เชียงใหม่
อาชญากรรม -- เชียงใหม่
277 การประยุกต์ท่อนาโนคาร์บอนเป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบฟิลด์อิมิสชัน = Application of carbon nanotubes for field emission electron source / ภาณุมาศ ศักดิ์สองเมือง / 2547 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
หลอดไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน
278 การประยุกต์แบบจำลองคาลพัฟในการหาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Application of CALPUFF Model ob Sulfur Dioxide dispersion from Mae Moh Power Plant / สุมิตร จิรังนิมิตสกุล / 2547 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
แบบจำลองคาลพัฟ
279 การประหยัดพลังงานในระบบระบายอากาศของไซโลเก็บข้าวเปลือกโดยใช้ท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอน = Energy saving in aeration of paddy bulk storage using thermosyphon heat pipe / ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี / 2547 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
การอนุรักษ์พลังงาน
การระบายอากาศ
ไซโล
280 การปรับตัวของนักดนตรีพื้นเมืองในบริบทของสังคมเชียงใหม่ปัจจุบัน = Adaptation of folk musicians on the present context of Chiang mai society / มาริ แก้วแดง / 2547 /Full Text
Subject
การปรับตัว
นักดนตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75