ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินตามสภาพจริง วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Authentic assessment in basic mechine practical subject for vocational certificate level in division of machine shop Chiang Mai Technical College / กัญญา ขุนทอง / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เครื่องมือกล -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
เครื่องมือกล -- คู่มือปฏิบัติการ
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
242 การประเมินประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค ของระบบกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = An Evaluation of efficiency, problems and obstacles of individual tax-payers close monitor system of Chiang Mai Area Revenue office 1 / รังสิณี ฉ่ำใจดี / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ภาษี
อากร
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
243 การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 = Assessment of technical analysis efficiency of the stock prices of the banking, finance and securities sectors listed on the Stock Exchange of Thailand between B.E. 2543 - 2547 / ภาวิกร ยศพิมสาร / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์
244 การประเมินโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือ : การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม = Assessment of health care and dairy products program of small holding farmers in Northern Thailand: Data envelopment analysis / อัศวิน สุมณศิริ / 2547 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- สุขภาพและอนามัย
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
245 การประเมินผลกระทบสุขภาพเบื้องต้นของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสวนลำใย ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = The Initial health impact assessment of the agriculturist on using pest-controlling chemicals in longan of wangpang subdistrict Wiang Nong Long district Lamphun province / ทองเพ็ญ ปาละก้อน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agrochemicals
Agriculture -- Lamphun
246 การประเมินผลการควบคุมภายในของ COSO : กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ส่วนเงินตรา = Evaluation of the internal control concept by COSO: a case study of The Bank of Thailand Northern Region Cash Division / ธัญญกิจ ทรัพย์ประสม / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ. ส่วนเงินตรา
การควบคุมภายใน
247 การประเมินผลการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 = The Evaluation of performance based budgeting of the School Within the Office of Education Uttaradit Region I / ฉวีวรรณ ตุนาโป่ง / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
งบประมาณ -- การประเมิน
งบประมาณโรงเรียน -- การประเมิน
248 การประเมินผลการดำเนินงานเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท) : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the implementation of village and urban community fund (1 million baht each): a case study of Tambon Nong Pa khrang village fund, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อำนาจ ชุตินทราศรี / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- การประเมิน
249 การประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการและการฝึกอบรมนอกหลักสูตรของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ / สินชัย สาททอง / 2547 /Full Text
Subject
กองบิน 41
ทหาร
สวัสดิการทหาร
การฝึกอบรม
250 การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยปฐมภูมิในงานบริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อารีย์ ใจคำปัน / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล -- การประเมิน
251 การประเมินผลการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป prodstar มาใช้ในงานสารสนเทศด้านการผลิตจักรเย็บผ้าของ บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด = The Evaluation on the use of prodstar program information system in sewing machine manufacturing at Bernian (Thailand) Co., Ltd. / จงรักษ์ ประมวลกุล / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จักรเย็บผ้า -- การผลิต
252 การประเมินผลการลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ของประเวศฟาร์มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Evaluate on the investment project of biogas developed from pig dung at Pravet Farm in Mueang District, Chiang Rai Province / บดินทร์ ลือเลิศยศ / 2547 /Full Text
Subject
ประเวศฟาร์ม
การลงทุน -- เชียงราย
ก๊าซชีวภาพ -- เชียงราย
สุกร -- มูลสัตว์
ฟาร์ม -- เชียงราย
253 การประเมินผลโครงการถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the walking street project, Chiang Mai Province / ธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดิน
การขาย -- การประเมิน
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
254 การประเมินผลโครงการธนาคารประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ / สมหญิง รัตนสมัย / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
โครงการธนาคารประชาชน
255 การประเมินผลโครงการป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและหรือได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of preventing radiation andor chemotherapy induced oral mucositis project in head and neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วราภรณ์ วิภาสวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
เยื่อบุช่องปากอักเสบ
การรักษาด้วยรังสี
เคมีบำบัด
256 การประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพภายหลังการพักชำระหนี้: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = An Evaluation of post-moratorium occupational revival program: a case study of livestock farmers in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / พัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
เกษตรกร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
สัตว์ -- การเลี้ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
257 การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะรัตน์ จงปิยะเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สินค้าไทย
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
258 การประเมินผลนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / เวสารัช สุจิณโณ / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- การประเมิน
โรงพยาบาล -- ลำพูน
259 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี = Effective assessment of farmer debt suspension project in the area by Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Thayang Branch, Phetchaburi province / วันชัย พุทธาภิบาล / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนี้
สินเชื่อเกษตร
เกษตรกร
260 การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Assessment of overreaction behavior of common stock price fluctuation in the Stock Exchange of Thailand / ธนวัช ปัญญาโกษา / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
หุ้นสามัญ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75