ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงของการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล / นฤดี สมิทธ์ปรีชา / 2547 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล
222 การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Process evaluation of the matrix program service in Surat Thani Province / อรพรรณ ลิ่มพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
223 การประเมินกลวิธีอภิปัญญาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Evaluation of metacognitive strategies and mathematics problem solving of Mathayom Suksa 4 students / เอกลักษณ์ แก้วปู่วัด / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
224 การประเมินการยอมรับของเกษตรกรในการไถกลบโดยรถฟาร์มแทรกเตอร์ในระบบการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Assessment of farmers' adoption for farm tractor ploung in production system in Chiang Mai-Lamphun Provinces / พิเชษฐ วงศ์ประภาส / 2547 /Full Text
Subject
การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
แทรกเตอร์
225 การประเมินความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง : กรณีศึกษาส่วนราชการในจังหวัดลำปาง = Progress evaluation of the adaptation of cash basis to accrual basis : a case study of public offices in Lampang Province / อรัญญา พรรณพิพัฒน์ / 2547 /Full Text
Subject
การบัญชี -- ลำปาง
ส่วนราชการ -- ลำปาง
การจัดการเงินสด -- ลำปาง
226 การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตภาคเหนือตอนบน / จักรพรรณ ดารา / 2547 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม
อุตสาหกรรมการพิมพ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
227 การประเมินความต้องการเพื่อการวางแผนในการจัดการอุทยานภูชี้ฟ้า = Needs assessment for planning of Phu Chi Fa national park management / วิชชา นวมโคกสูง / 2547 /Full Text
Subject
อุทยานภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติ -- เชียงราย
228 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ : กรณีศึกษาฝายสินธุกิจปรีชา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อดุลย์ ฉายอรุณ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ฝาย -- เชียงใหม่
229 การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการคิดแบบอเนกนัย และการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิด = Assessment of students' mathematical abilities in divergent thinking and overcoming fixations / สุรัชน์ อินทสังข์ / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
230 การประเมินค่าการสูญเสียกำไรของเกษตรกรจากการรุกระบาดของข้าววัชพืชในจังหวัดกาญจนบุรี = Estimation of farmers' profit loss from weedy rice invasion in Kanchanaburi Province / อริยา เผ่าเครื่อง / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว
กำไร
เกษตรกร -- กาญจนบุรี
วัชพืช
231 การประเมินโครงการปลูกพืชผักเมืองหนาว บริษัท พัฒนาเขตภูดอย จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ชนกพรรณ ศรีอภิวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทพัฒนาภูดอย
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
ผัก -- การปลูก -- เชียงใหม่
โครงการปลูกพืชผักเมืองหนาว
232 การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the new entrepreneur creation training project Faculty of Business Administration Chiang Mai University / นิตยา ไชยชนะ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
ผู้ประกอบการ -- หลักสูตร
233 การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการส่วนภูมิภาคด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกล ในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 / อุดม ถาวร / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
การศึกษา -- การบริหาร
โครงการพัฒนาข้าราชการส่วนภูมิภาค
234 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of morality and ethics development project of Mathayom Suksa 1-3 students, the Prince Royal's College, Mueang Chaing Mai district / พจนีย์ แพ่งศรีสาร / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
235 การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 / เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- เชียงใหม่
236 การประเมินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of the child friendly school project at Ban Mae Tuen Community School, Li District, Lamphun Province / สุดาพร มะโนธรรม / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ลำพูน
โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
237 การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Buddhist way school project implemented in Chiangdao Suksasongkraw School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ แสนมงคล / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
238 การประเมินงบดุลบางส่วนของธาตุอาหารหลักของพืชผักที่ปลูกในระบบปลอดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช = Partial balance assessment of primary nutrient elements of vegetables in pesticide-free cropping system / เนตรดาว ปาลี / 2547 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ
ดิน -- การวิเคราะห์
ธาตุอาหารพืช
239 การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบทางด้านสุขภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of economic cost of health effects due to agrochemical uses among the vegetable growers in Mueang Kaeo Sub District, Mae Rim District, Chiang Mai Province / อาเกท บุษบากร / 2547 /Full Text
Subject
ตันทุนการผลิต
สุขภาพ
สารเคมีทางเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
240 การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย = An Assessment of the economic cost of smoking related-diseases : a case study in the lower North of Thailand / สลิลรัตน์ กันทะชมภู / 2547 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การสูบบุหรี่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรค -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75