ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk management of real estate business in Mueang District, Chiang Mai Province / ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง -- เชียงใหม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
202 การบริหารโครงการเชิงบูรณาการกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ปานทอง สุ่มมาตย์ / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
203 การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมพร ใจคำปัน / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
204 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเด่น ศรีบุรี / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
ขยะ -- เชียงใหม่
205 การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม = The Conservation tourism business management in Samut Songkhram Province / อัจนา อันนานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สมุทรสงคราม
ธุรกิจการท่องเที่ยว
206 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน
โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
207 การบริหารปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็งในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Manufacturing suppliers management in shrimp frozen industry in Mueang District, Samut Sakhon Province / โสรดา เฮงประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
การผลิต
อุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็ง
208 การบริหารและการจัดการเพื่อดึงความช่วยเหลือจากภายนอกสู่โรงเรียน : กรณีโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุภาพ ดำอำไพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
209 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเมืองลำพูน / ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน
ธรรมรัฐ
210 การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Learning resources management for learning provision according to basic education curriculum of schools under Lamphun Education Service Area 2 / สายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน
211 การบาดเจ็บของเด็กในโรงเรียนอนุบาล ในเขตอำเภอเมือง จงหวัดเชียงใหม่ และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง = Injuries of children in Kindergaten Schools in Mueang Chiang Mai area and related individual factors / รุจิรา พฤฒิธาดา / 2547 /Full Text
Subject
เด็ก -- บาดแผลและบาดเจ็บ
เด็ก -- การดูแล
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
212 การบำบัดแบบเสริมในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม = Complementary therapy among breast cancer survivors / วราภรณ์ แก้ววิลัย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
213 การปฏิบัติงานด้านการวางแผนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ละมัย รอนยุทธ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
214 การปฏิบัติงานวิชาการตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9002 ในโรงเรียนวรานีกูล จังหวัดเชียงใหม่ / เอกพงษ์ คำเทพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ไอเอสโอ 9002
215 การปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางออทิสติก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 / กมล ผาคำ / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กออทิสติก
216 การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในโรงงานขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโรงงานทออวน จังหวัดนครปฐม / รณิษฐา เกียรติคีรี / 2547 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- นครปฐม
แรงงาน -- นครปฐม
โรงงาน -- นครปฐม
217 การปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Implementation in accordance with the environmental management system policy for ISO 14001 of production operators in Mae Moh Mine, Amphoe Mae Moh, Changwat Lampang / วารุณี อารัมภีร / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
เหมืองแร่ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
เหมืองแร่ -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
218 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับของชุมชนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / สุวดี อุปปินใจ / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ
บ้านนากลาง (ลำพูน)
219 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงป่นที่จำหน่ายในตลาดสดของจังหวัดเชียงใหม่ = Contamination of aflatoxin in ground peanut selling in local markets in Chiang Mai / สุพัตรา พิชัย / 2547 /Full Text
Subject
อะฟลาท็อกซิน
ถั่วลิสง
สารพิษจากเชื้อรา -- เชียงใหม่
การปนเปื้อนในอาหาร -- เชียงใหม่
220 การประมาณค่าความเอนเอียงในพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่า เมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป = On bias estimation in estimated parameters due to omission of relevant variables / ณธพงศ์ แก้วสมพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
เศรษฐมิติ -- เครื่องมือ
ตัวแปร
การประมาณค่าพารามิเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75