ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การเตรียมฟิล์มบางระดับนาโนของแคดเมียมซัลไฟด์เพื่อการประยุกต์ในเซลล์สุริยะ = Preparation of nanolayered cadmium sulphide thin films for solar cell applications / อุไรวรรณ อินต๊ะถา / 2547 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
แคดเมียมซัลไฟด์
เซลล์แสงอาทิตย์
182 การเตรียมและสมบัติของแก้วและเซรามิกแก้วชนิดแบเรียมไทเทเนต-เลดออกไซด์-โบรอนออกไซด์ = Preparation and properties of BaTio3-PbO-B2O3 glasses and glass ceramics / นันทินา มูลประสิทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
แก้ว
วัสดุเซรามิก
แบเรียมไทเทเนต
183 การถ่ายทอดความเชื่อในพุทธศาสนาโดยสำนักปฏิบัติธรรมในภาคเหนือ / พลลภ กันทอินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
การเผยแผ่พุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
สำนักสงฆ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
184 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อผ่านอินเทอร์เน็ตตำบล ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom transmission on pottery making via internet Tambon, Huai Sai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มงคล ลายคำ / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การปั้น -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
185 การถ่ายทอดโรค ความสามารถในการทำให้เกิดโรคและการป้องกันกำจัดของ Alternaria brassicicola ที่ติดมากับเมล็ดกะหล่ำปลี = Tranmission pathogenicity and control of seed-borne alternaria brassicicola of cabbage / อนงค์นาถ แต่เชื้อสาย / 2547 /Full Text
Subject
กะหล่ำปลี -- โรคและศัตรูพืช
กะหล่ำปลี -- เมล็ดพันธุ์
โรคใบจุด
186 การถ่ายทอดลักษณะทนต่อสภาพน้ำขังของข้าวบาร์เลย์ = Inheritance of waterlogging tolerance in barley / อนรรฆพล บุญช่วย / 2547 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุกรรม
187 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้วิธีแกรงเกอร์คอแซลลิตี้ = A Test of the relationship between export and economic growth of Thailand using granger causality method / เขมิกา ฤกษ์วันเพ็ญ / 2547 /Full Text
Subject
การส่งออก
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
188 การทดสอบแบบจำลองฟามาและเฟรนช์กับหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of the fama and french model with commercial bank securities in the stock exchange of Thailand / จริญญา บาลสุข / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
189 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฏี กิบสัน อิงแลนด์และฮัสเซ = Consolidation settlement of soils under cyclic loading according to Gibson England and Hussey theory / อดิศร เรียนปิงวัง / 2547 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
แผ่นดินทรุด
การระบายน้ำ
ดินเหนียว
190 การทำความร้อนและความเย็นพลังแสงอาทิตย์ด้วยระบบดูดซับแบบของแข็ง / เทอดธรรม เย็นสบาย / 2547 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
พลังงานแสงอาทิตย์
การดูดซับ
191 การทำงานกลางคืนของนักศึกษากับการเข้าสู่การขายบริการทางเพศ = Night job working of students and a step into sex services / อารีย์ กุศล / 2547 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- ลำปาง
นักเรียน -- ลำปาง
การค้าประเวณี -- ลำปาง
ธุรกิจบริการทางเพศ -- ลำปาง
192 การทำงานหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ภูมิ นริศชาติ / 2547 /Full Text
Subject
การเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย -- การเกษียณอายุ
193 การทำน้ำเย็นโดยวิธีระบายความร้อนภาคกลางคืนสำหรับบ่อปลาเทร้าท์ในช่วงฟักไข่ = Nocturnal water cooling for Trout fish pond during hatching period / ชาดิษฐ์ วิมลรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
ระบบทำความเย็น
เทอร์โมไซฟอน
บ่อเลี้ยงปลา
194 การธำรงวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / มัลลิกา มโนชมภู / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
วัฒธรรมองค์การ
การทำงานเป็นทีม
พฤติกรรมองค์การ
195 การนำแนวความคิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชมรมผู้เลี้ยงนกกระจอกเทศแห่งประเทศไทย / มนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ / 2547 /Full Text
Subject
ชมรมผู้เลี้ยงนกกระจอกเทศแห่งประเทศไทย
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
การทำฟาร์มนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศ -- การเลี้ยง
196 การนำเสนอข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ทรัพยากรเชิงภูมิศาสตร์ = Data presentation of Chiang Mai University building by geographic resources analysis support system / ศิวกร อินถาเครือ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาคาร
การนำเสนอข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
197 การนำหลักจริยธรรมไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ พระสุริยะ สิริโรจนงาม / สุริยะ สิริโรจนงาม, พระ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
198 การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ / นพพล สุรนัคครินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ธรรมรัฐ
199 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ = Food consumption of hypertensive patients able to maintain normotensive blood pressure / อวยพร จินาวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
อาหาร
200 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของสาวประเภทสอง / จิรารัตน์ ตันตยานุสรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
โภชนาการ
กะเทย -- โภชนาการ
กะเทย -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75