ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การดำเนินงานของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = The business operation of the corrugated box industries in changwat Chiang Mai and Lamphun / กิตติพล ลีลาสถาพร / 2546 /Full Text
Subject
การบริหาร
อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ -- ลำพูน
กระดาษลูกฟูก
162 การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดลำปาง / จิตต์ใส แก้วบุญเรือง / 2546 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การจัดการธุรกิจ
163 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
164 การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระชัย ไชยประคอง / 2546 /Full Text
Subject
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
165 การดำเนินงานและปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ไววิทย์ นรพัลลภ / 2546 /Full Text
Subject
การขายปลีก
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
166 การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / อารดา มงคลโรจน์สกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- เชียงราย
167 การดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่องผีของกระเหรี่ยงคริสต์ / ทิพวรรณ คำมา / 2546 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ผี
กะเหรี่ยง
บ้านแม่หงวนหลวง (เชียงใหม่)
168 การดูดติดตะกั่วและทองแดงในน้ำเสียที่มีองค์ประกอบชนิดเดียวและสองชนิดโดยถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดที่ทำจากกะลามะคาเดเมีย / วัชรพล มณีโชติ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
ถ่านไม้
169 การดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง = Care of children with acute respiratory infection in Karen People / ประทุมพร เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
หวัด
เด็ก -- โรค
ทางเดินหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อ
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
170 การดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / พิทยาภรณ์ แก้วทิพย์ / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
171 การดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / วินธนา คูศิริสิน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Nutrition
Blood sugar
Diabetes mellitus, non -- insulin -- dependent
172 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการบริหารยาตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย / ปรีดา กังแฮ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- การดูแล
พยาบาลกับผู้ป่วย
การใช้ยา
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Drug administration schedule
Patients
173 การตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / วรรณกนก ทาสุวรรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน
เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
174 การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตและการคลัสเตอริงแบบฟัซซี่ ซี-มีน / พิชิตพล อินต๊ะมูล / 2546 /Full Text
Subject
เต้านม -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
เต้านม -- มะเร็ง -- ภาพถ่าย
เวฟเล็ต (คณิตศาสตร์)
175 การตรวจหาตำแหน่งเส้นเลือดแบบอัตโนมัติในภาพถ่ายเรตินาแบบเรดฟรี กานต์ ปราทอง / กานต์ ปรางทอง / 2546 /Full Text
Subject
หลอดเลือด
ภาพถ่ายเรตินา
ตา -- เครื่องมือและอุปกรณ์
เวชภัณฑ์
176 การตอบสนองของตลาดต่อคุณภาพลำไยที่ระดับขายส่งท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พัชรินทร์ อินธนู / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การตลาด -- เชียงใหม่
ลำไย -- การตลาด -- ลำพูน
177 การตัดสินใจของชาวสวนผลไม้ภายใต้ความไม่แน่นอนของการเกษตรในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก / รัชฎา โสธนะ / 2546 /Full Text
Subject
ชาวสวน
การใช้ที่ดิน -- ระยอง
เกษตรกร -- ระยอง
178 การติดตามตรวจสอบสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงิน Microcystis spp. และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ปี 2543-2544 / เนติ เงินแพทย์ / 2546 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
สาหร่าย -- พิษ
คุณภาพน้ำ -- สกลนคร
อ่างเก็บน้ำหนองหาร (สกลนคร)
179 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 คณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / แสวง ทาวดี / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน -- นักศึกษา
อุตสาหกรรมการเกษตร -- ลำพูน
อุตสาหกรรมการเกษตร -- การจ้างงาน
การทำงาน
การจ้างงาน
180 การติดตามศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายสังคมศาสตร์ = Follow-up study of Chiang Mai University Social Sciences Graduate Students / เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สังคมศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77