ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ยุวดี โปธายะ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง -- นักเรียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
142 การใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / พัชรินทร์ พลอยทับทิม / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
143 การใช้ศักยภาพลูกจ้างประจำเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / ไพโรจน์ วิเศษ / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
ลูกจ้างประจำ
144 การใช้สถานการณ์จำลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง / สุมิตา เรือนแป้น / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษา -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
145 การใช้สนามกาลัวส์ชนิดจำนวนเฉพาะสำหรับการเข้ารหัสแบบพันเจอร์เทรลลิส = Using prime galois fields for punctured trellis coding / ฐานานุวัตร สุขสะโร / 2546 /Full Text
Subject
สนามกาลัวส์
การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล
ระบบสื่อสารไร้สาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
146 การใช้สังคมมิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย / เมตตา วรกุลชน / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติวิทยา -- นักเรียน
สังคมมิติ
นักเรียน -- เชียงราย
147 การใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากค้างคาวดำและดีปลีเพื่อควบคุมแมลงในการผลิตผัก / ปทุมพร ติยายน / 2546 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ยากำจัดแมลง
สารต้านการกินของแมลง
ค้างคาวดำ (พืช)
ดีปลี
148 การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา / สงัด ปินตานา / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
หลักสูตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
149 การใช้เหตุการณ์เชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมในวงธุรกิจ = Use of critical incidents to promote English listening-speaking ability and cultural awareness in business circle / เกวลิน เฟื่องจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
150 การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อพัฒนาการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ขนิษฐา รุ่งกิจเลิศสกุล / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
ศูนย์วิทยาการ
ชุมชน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
151 การดำเนินการป้องกันการใช้ยาเสพติด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคเหนือ = Management of drugs abuse prevention in Rajamangala Institute of Technology, Northern Region / อมรรัตน์ พรหมศรี / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ยาเสพติด -- การควบคุม
152 การดำเนินการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง / ธรรมนาถ คำไทย / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ฯ -- การบริหาร
โรงเรียน -- ลำปาง
โรงเรียน -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา
153 การดำเนินงานการเงินของโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / มะลิ ลือตระกูลประวัติ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- การเงิน
การเงิน
154 การดำเนินงานของธุรกิจน้ำตาลสดสเตอริไลส์ในจังหวัดสมุทรสงคราม = The Business operation of coconut - palm sugar sterilized in Samut Songkhram province / วินัย แก้วศิริ / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- สมุทรสงคราม
น้ำตาลสด
155 การดำเนินงานของธุรกิจประมงทะเลพาณิชย์ประเภทอวนล้อม (อวนดำ) ในจังหวัดสมุทรสาคร = The fisery business operations of purse seine type (Thai purse seine) in Samut Sakhon Province / ศิริพร ประมงทรัพย์ / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ประมงทะเล -- สมุทรสาคร
156 การดำเนินงานของธุรกิจร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ / นภดล บริรักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
โทรศัพท์ในธุรกิจ
ร้านค้า -- เชียงใหม่
157 การดำเนินงานของร้านนมสดและขนมปัง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กำธร จุลละจารี / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
ร้านขายนม -- เชียงใหม่
นมสด
ขนมปัง
158 การดำเนินงานของร้านหนังสือเช่าในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The operation of book renting shops in Mueang district, Lampang province / ณัฐพล เลิศวิภาภัทร / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- ลำปาง
หนังสือ -- การเช่า
159 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / บุญรอง สายน้อย / 2546 /Full Text
Subject
โครงการหลวงห้วยลึก
เกษตรที่สูง -- เชียงใหม่
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
160 การดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The Operation of nurseries and kindergartens in Amphoe Chiang Dao, Changwat Chiang Mai / มันทนา พรเพิ่มสุข / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
สถานรับเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
สถานดูแลเด็ก -- เชียงใหม่
สถานเลี้ยงเด็กอ่อน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77