ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 อาชีพการผลิตผางประทีปบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมเจตณ์ แก้วแสงใจ / 2546 /Full Text
Subject
ผางประทีป
เครื่องปั้นดินเผา
ภาชนะ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อาชีพ -- เชียงใหม่
1522 อาชีพเสริมของข้าราชการครูจังหวัดลำปาง / ปราโมทย์ พรหมขันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
การแนะแนวอาชีพ
อาชีพ
ครู -- ลำปาง
1523 อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ -- อุบลราชธานี
สตรี -- อุบลราชธานี
ความรุณแรงในครอบครัว
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Violence
1524 อิทธิพลของไก่พื้นเมือง และลูกผสมต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเนื้อ / วราภรณ์ เหลืองวันทา / 2546 /Full Text
Subject
ไก่
เนื้อไก่
1525 อิทธิพลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของส้มเขียวหวาน / วิภาดา แสงสร้อย / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1526 อิทธิพลของแถบพืชตระกูลถั่วบำรุงดินบางชนิดต่อการเติบโตและผลผลิตข้าวไร่บนที่สูง = Influence of some leguminous alley cropping on growth and yield of upland rice in highland / วัชระชัย ช่างสม / 2546 /Full Text
Subject
พืชตระกูลถั่ว -- การปลูก
ข้าวไร่ -- ผลผลิตต่อไร่
ข้าวไร่ -- การเจริญเติบโต
การปลูกพืชแซม -- เชียงใหม่
1527 อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมและโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พิวโรลีน ในข้าว / ปวีณา โภชนสมบูรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- การปลูก
โซเดียมคลอไรด์
สารหอมระเหย
1528 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ำต่อปริมาณไหลและผลผลิตของสตรอเบอรี่ / เบญจมาศ อินทรส / 2546 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
1529 อินโดจีน : การให้ความหมายภายใต้บริบทการเมืองไทย หลัง พ.ศ. 2518 / ภูเก็ต กาญจนะวณิชย์ / 2546 /Full Text
Subject
อินโดจีน
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
1530 อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : พัฒนาการทางพื้นที่ความเชื่อมโยง และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / กฤษณา กิจยุทธชัย / 2546 /Full Text
Subject
อุตสากรรมแปรรูปอาหาร
สับปะรด
ผู้ประกอบการ -- ประจวบคีรีขันธ์
1531 อุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนกลาง : พื้นที่เสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไข / วรุตม์ นาฑี / 2546 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- ปราจีนบุรี
ลุ่มน้ำ -- ปราจีนบุรี
1532 อุบัติการณ์การบาดเจ็บของผู้เล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่ / คมสันต์ เพียรสัจจะ / 2546 /Full Text
Subject
การบาดเจ็บทางการกีฬา
กีฬาเวชศาสตร์
นักกีฬา -- เชียงใหม่
บาดแผลและบาดเจ็บ
แบดมินตัน
1533 อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สมเดช คำมามูล / 2546 /Full Text
Subject
อาชญากรรม
การป้องกันอาชญากรรม -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
1534 โอกาสในการส่งออกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น-น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = The Opportunity in exporting construction materials and equipment to Lao People's Democratic Republic at Huaykon-Numnguen Checkpoint, Cha Lerm Pra Krait district, Nan province / อารดา ศรีเพชราวุธ / 2546 /Full Text
Subject
การส่งออก
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การส่งออก
ร้านค้า -- น่าน
เฉลิมพระเกียรติ (น่าน) -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77