ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 สาเหตุของโรคผลลายของลำไย และการป้องกันกำจัด / ศิริพร โปธา / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา
โรคพืช
1502 สาเหตุความล่าช้าในการพิจารณาคดีอาญา : กรณีศึกษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริชัย ศิริกุล / 2546 /Full Text
Subject
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
คดีอาญา
การพิจารณาและตัดสินคดี
1503 สาเหตุที่ผู้ป่วยสารเสพติดแอมเฟตามีนอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริวรรณ สุภาคุณ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
1504 สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทางเดินหายใจ -- โรค
เด็ก -- โรค
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Respiratory tract infections
1505 สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร / จิรวัฒน์ เขียวเหลือง / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ครู -- การทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
1506 สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สงวนใจ สีหะกุลัง / 2546 /Full Text
Subject
นักโทษ
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
1507 สิทธิมนุษยชนในประเทศ สปป.ลาว : กรณีศึกษาเสรีภาพทางศาสนาของคริสตชนนิกายโปรเตสแตนต์ ระหว่าง ค.ศ. 1975-2000 / วรุณสิริ สุจินดา / 2546 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- ลาว
เสรีภาพในการนับถือศาสนา -- ลาว
คริสตศาสนา -- ลาว
นิกายโปรเตสแตนต์
1508 สิทธิและความต้องการของเด็กภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกับแนวทางการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / สวัสดิ์ ชูสุข / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
สิทธิเด็ก
เด็ก
1509 สิทธิและพื้นที่ของชุมชนประมงแม่น้ำอิงในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ประมงน้ำจืด
แม่น้ำอิง
การจัดการประมง -- เชียงราย
1510 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol
1511 สุนทรีทัศน์ของเฮอร์มานน์ เฮสเส / ปรีเปรม อยู่สันติกุล / 2546 /Full Text
Subject
เฮสเส, เฮอร์มานน์, ค.ศ.1877-1962
สุนทรียศาสตร์
1512 หลักจริยธรรมกับการจัดทำบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชลลดา ชาติสุทธิ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานรับทำบัญชี
การบัญชี
จริยธรรม
1513 เหตุผลทางสังคม วัฒนธรรมในการตัดสินใจทำแท้งจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของหญิงวัยรุ่น = Socio-cultural reason on decision making in abortion of adolescents' unwanted pregnancy / สุนารี เลิศทำนองธรรม / 2546 /Full Text
Subject
การทำแท้ง
วัยรุ่น
1514 ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงของโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมินัม / สุเทพ ทิพรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
โลหะผสม
ไทเทเทียมอะลูมินัม
1515 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ลลิตา ปรุงเสริม / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- สุโขทัย
การปรับตัว (จิตวิทยา)
แอมฟิตะมิน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Amphetamine
1516 อัตราความมีชีวิตของเมล็ดพืชเทียมข้าวโพดหวานภายใต้สภาพการเก็บรักษาต่างๆ = Survival rat of synthetic seeds in sweet corn under various storage conditions / ปิติพงษ์ โตบันลือภพ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- เมล็ด
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ด
ข้าวโพดหวาน -- พันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- การเก็บและรักษา
1517 อัตลักษณ์ของไทลื้อและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม : กรณีศึกษาบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Tai Lue Identity and adjustment for survival in capitalistic economy : A Case Study of Ban Mae Sap, Tambon Samoeng Tai, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang / เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ลื้อ -- แง่สังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เอกลักษณ์ทางสังคม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การปรับตัวทางสังคม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
1518 อัตลักษณ์ของนักเรียน กะเทย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Kathoei student identity: a case study of students in a secondary school of Chiang Mai province / เทียมเทพ ทั่งศิริ / 2546 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
รักร่วมเพศ
1519 อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nausea vomiting symptoms among postanesthetic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุวิมล ศุภวงศ์วรรธนะ / 2546 /Full Text
Subject
ยาระงับความรู้สึก -- ผลข้างเคียง
อาการคลื่นไส้อาเจียน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ผู้ป่วย
Dissertation, academic -- nursing
Vomiting
Anesthesia
1520 อาชีพการจักสานไม้ไผ่และการสร้างเครือข่ายการค้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภัสสรา ชมแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องจักสาน
ตำบลบ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77