ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 สภาพการทำงานและสวัสดิการของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / วารุณี ลังกาพินธ์ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ลำพูน
สวัสดิการในโรงงาน -- ลำพูน
1482 สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / รามลักษณ์ อนุสุริยา / 2546 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1483 สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ = State of problems and guidelines in teaching and learning Thai subject for foreign students at Chiang Mai International School / ธิติญา แสงมณี / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนต่างชาติ -- เชียงใหม่
1484 สภาพและความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน / เพียงใจ แจ่มเงิน / 2546 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
1485 สภาวะการผลิตรงควัตถุสีแดงและโมนาโคลิน เค จากเชื้อรา Monascus purpureus = Production condition of red pigment and monacolin K from Monascus purpureus / นันทญาภรณ์ ชัยมงคล / 2546 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
สีแดง
สีย้อมและการย้อมสี
เชื้อรา
1486 สภาวะการลงทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ประภา จันทะพิงค์ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สตรอเบอรี่ -- ต้นทุนการผลิต
สตรอเบอรี่ -- การปลูก -- เชียงใหม่
1487 สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / จิราภรณ์ โพธิเต็ง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1488 สมบัติของดินและการเจริญเติบโตของไม้สนสามใบที่มีอายุต่างกันในสวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / ทนงศักดิ์ ปะระไทย / 2546 /Full Text
Subject
สวนป่าดอยบ่อหลวง (เชียงใหม่)
ดิน -- เชียงใหม่
สนสามใบ -- การเจริญเติบโต
1489 สมบัติต้านเชื้อราของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อโรคที่เกิดจากเชื้อราในกุหลาบและเบญจมาศ / รัฐพล พรประสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
พืชสมุนไพร
สารต้านเชื้อโรค
โรคราของพืช
1490 สมบัติยับยั้งเชื้อราของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด ต่อเชื้อราก่อโรคในผักสกุลผักกาด = Antifungal properties of some herbal extracts on plant pathogenic fungi in Brassica / ธรรดร โสตถิอำรุง / 2546 /Full Text
Subject
สมุนไพร
สารต้านเชื้อรา
สารสกัดจากพืช
ผักกาด
1491 สมรรถนะของถังกรองไร้อากาศหลายขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียชุมชน / ณัฐ เจียงวรรธนะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงบำบัดน้ำเสีย -- เชียงใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด
ถังกรองไร้อากาศ
1492 สมรรถนะของผู้ฝึกสอนตามการรับรู้และความคาดหวังของนักกีฬา และผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธนบดี นันตา / 2546 /Full Text
Subject
การฝึกกีฬา
นักกีฬา -- เชียงใหม่
ผู้ฝึกกีฬา
1493 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ในเขตภาคเหนือตอนบน = Fhysical fitness of football players of the 31st University Games in Northern region / ประกรณ์ ตุ้ยศรี / 2546 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย -- ฟุตบอล
นักกีฬา -- เชียงใหม่
ฟุตบอล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31
1494 สมรรถภาพทางกายนักเรียน อายุ 10-12 ปี ของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดแพร่ / อินทรารักข์ อินทนรลักษณา / 2546 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย
โรงเรียนประถมศึกษา -- นักเรียน
นักเรียน -- แพร่
1495 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix influencing undergraduate students in using cinema services in Mueang district, Chiang Mai province / ชัยรัตน์ คุณารัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
นักศึกษา -- เชียงใหม่
โรงภาพยนตร์ -- เชียงใหม่
1496 สหสัมพันธ์ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำต่อความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปี 2544 = Correlation of nitrogen and phosphorus in water on diversity of blue-green algae in the Mae Ngat Somboonchol Dam Year 2001 ขจรเกยรติ์ แซ่ตัน / ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน / 2546 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
สาหร่าย
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
1497 สัณฐานวิทยาและรูปแบบไอโซไซม์ของพืชสกุลรองเท้านารีของไทย / พสุ สกุลอารีวัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
รองเท้านารี -- สัณฐานวิทยา
สัณฐานวิทยา
1498 สัณฐานวิทยาและรูปแบบไอโซไซม์ของพืชสกุลหงส์เหิน = Morphology and isozyme patterns of Globba spp. / กัลยา ปานคง / 2546 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- สัณฐานวิทยา
สัณฐานวิทยา
1499 สัมฤทธิ์ผลของการนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติต่อสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / สิทธิวรรณ สาตร์ภักดี / 2546 /Full Text
Subject
การจัดระเบียบสังคม
การควบคุมทางสังคม
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
1500 สาเหตุการกระทำผิด และการหลบหนีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ประถมศิลป์ พันธุ์เขียน / 2546 /Full Text
Subject
สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
ความผิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77