ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ลื้อผานม: การพัวพันทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สันติพงษ์ ช้างเผือก / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมลาว
บ้านผานม (หลวงพระบาง)
หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1462 วงจรอินทิเกรเตอร์แบบสมดุลในโหมดกระแสที่มีการขจัดสัญญาณโหมดร่วม / ชำนาญ เจนตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
วงจรรวม
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1463 วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ข้าราชการ
ผู้บริหาร -- เชียงใหม่
ความรับผิดชอบต่อการบริหาร -- เชียงใหม่
1464 วัฒนธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและการยอมรับแนวคิด ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับเด็กกระทำผิด / อรยา ศรีวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
กระบวนการยุติธรรม
วัฒนธรรม
ความยุติธรรม
เด็ก
ความผิด
1465 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ / วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
กองบิน 41
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ประชาธิปไตย
ทหารอากาศ -- เชียงใหม่
1466 วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้หญิงเที่ยวกลางคืนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / เจริญฤทธิ์ ตรวจพล / 2546 /Full Text
Subject
วัฒนธรรม
สตรี -- เชียงใหม่
ค่านิยม
1467 วัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ / บุศรา กายี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Culture
Quality of life
Working
1468 วิเคราะห์การใช้รูปศัพท์ภาษาบาลีในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Analysis of using pali words on series of integrated skills in lower secondary schools's Thai textbooks Pramaha Somkiat Sriroon พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ / สมเกียรติ ศรีรุณ, พระมหา / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาบาลี -- คำศัพท์
1469 วิถีการดำเนินชีวิตและความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เผด็จการ กันแจ่ม / 2546 /Full Text
Subject
การปรับตัว
การดำเนินชีวิต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
1470 วิถีการเผชิญความเครียดของคู่สมรสผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = Ways of coping among spouses of breast cancer patients / พรรณราย เอี่ยมหน่อ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Spouses
Breast neoplasms
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด (จิตวิทยา)
1471 วิธีการหาขอบและการแยกส่วนสำหรับภาพ 2 มิติของเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง / มรกตกฤษณ์ ชุมศรี / 2546 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- การวินิจฉัย
หัวใจ -- โรค -- ภาพ
การบันทึกคลื่นเสียงความถี่สูง
เครื่องตรวจหัวใจ
1472 วิธีแก้ไขปัญหาการสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์
การค้นข้อสนเทศ
1473 วิธีลดการย่อยสลายโปรตีนของกากถั่วเหลืองในกระเพาะรูเมน และผลต่อการผลิตน้ำนมโค / ภมร ปันมาเรือน / 2546 /Full Text
Subject
โคนม
การย่อยอาหาร
กากถั่วเหลือง
กระเพาะอาหาร
น้ำนม
1474 วิธีสเปกตรัมสำหรับปัญหากราฟ สุวิชยะ รัตนะรมย์ / สุวิชยะ รัตตะรมย์ / 2546 /Full Text
Subject
กราฟ
สเปกตรัม -- กราฟ
1475 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา ระดับสถานศึกษา / เสกสรรค์ ไชยเอื้อ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1476 ศักยภาพการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ / จิตราภรณ์ ปัญญาสัน / 2546 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
1477 ศักยภาพในการขยายการผลิตเห็ดหอมในจังหวัดเชียงใหม่ = Potential of Shiitake mushroom (Lentinus edodes) production extension, Chiang Mai Province / นภดล อาวุธกรรมปรีชา / 2546 /Full Text
Subject
เห็ดหอม -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1478 ศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Payment potential of debtors of joint liability groups of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Mae Taeng Branch, Chiang Mai Province / อุทัย พิมพ์ไกร / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนี้ -- เชียงใหม่
การชำระหนี้ -- เชียงใหม่
1479 สถานะทางเศรษฐกิจของตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธิศักดิ์ มีฉลาด / 2546 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1480 สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานไทยที่ทำงานในบรรษัทข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ชัยพร บุตรเจริญ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ไทย
บรรษัทข้ามชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77