ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 ภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = People health working in ceramic factories in Chompoo Village, Chompoo subdistrict, Mueang District, Lampang Province / วิชนันท์ จุลบุตร / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- ลำปาง -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mueang District
Ceramic factory -- Lampang
1422 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพตนเอง ของหญิงหลังคลอดชาวลีซู = Local wisdom in the self health care of Lisu postpartum / จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร / 2546 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ฮ่องสอน
สุขภาพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สตรีมีครรภ์ -- แม่ฮ่องสอน
ลีซู
1423 ภูมิหลังทางครอบครัวและปัจจัยทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่มีพฤติกรรมเลียนแบบสมัยนิยม / สรรค์ ไชยมงคล / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- พฤติกรรม
สมัยนิยม -- เชียงใหม่
1424 โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : ความรู้และการปฏิบัติ / สุจิตตรา บัวขำ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ -- พนักงาน
โภชนาการ
1425 โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์ / จีริกุล บุญคำ / 2546 /Full Text
Subject
ถนน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โมดูลัส
ปูนซีเมนต์
วัสดุมวลรวม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1426 ยุทธศาสตร์การแข่งขันการให้บริการโทรศัพท์ระบบ วาย-เทล 1234 ของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Competitive strategy of Y-tel 1234 services of the TOT Corporation Limited (PLC) in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรานี ชัยพัฒนาวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
การแข่งขัน -- เชียงใหม่
1427 ยุทธศาสตร์การแข่งขันบัตรเครดิต : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุดร อุปเส็น / 2546 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1428 ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาไตรกีฬาที่เคยเข้ารับการฝึก และไม่เคยเข้ารับการฝึกในหลักสูตรซีลจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ = Anxiety level of triathlon athletes who are trained and not trained in the SEAL program from naval special warfare group / คงสิทธิ์ จริยพัฒนกุล / 2546 /Full Text
Subject
นักไตรกีฬา
ความวิตกกังวล
การฝึกกีฬา
1429 ระบบการจัดกลุ่มข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมของดีเอ็นเอ / ชโลธร เหลี่ยมวิรัช / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์
ดีเอ็นเอ
จีโนม
1430 ระบบการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายด้วย เอส เอ็น เอ็ม พี / ไตรภพ ยศราช / 2546 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การจัดการ
โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1431 ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ / 2546 /Full Text
Subject
อาคาร -- การใช้พลังงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานความร้อน
1432 ระบบการตัดคำในภาษาไทยเพื่อการแปลภาษาเบรลล์ไทย / สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
ตัวอักษร -- การออกแบบ
ภาษาไทย -- ตัวอักษร
การตัดคำ
หนังสือเบรลล์
1433 ระบบการบริหารวัตถุดิบคงคลังของโรงงานยาสมุนไพรไทย-ล้านนาแอนด์ เฮอร์บอล อินดัสตรี้ จำกัด / ณสพน โพธิ์วิจิตร / 2546 /Full Text
Subject
โรงงานยาสมุนไพรไทย-ล้านนาแอนด์ เฮอร์บอล อินดัสตรี้
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การบริหาร
การบริหารงานผลิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1434 ระบบการพยากรณ์ผลผลิตของผักโครงการหลวงดอยคำ ด้วยอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม / สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
จีเนติกอัลกอริทึม
การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม
ผัก -- พยากรณ์
โครงการหลวงดอยคำ
1435 ระบบการเลือกตั้งกับการพัฒนาสถาบันพรรคการเมืองไทย / สายันต์ ใยสามเสน / 2546 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง -- ไทย
1436 ระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) เชียงใหม่ / กำจร ยั่งยืน / 2546 /Full Text
Subject
ข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล
สังคมศึกษา -- ข้อสอบ
1437 ระบบความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กิจชัย ศรีมนัส / 2546 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1438 ระบบฐานข้อมูลงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบขนส่งขี้เถ้าเปียกโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / มาลัยพร มณีทัต / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ฐานข้อมูล
โรงไฟฟ้า -- งานซ่อมบำรุง -- ฐานข้อมูล
1439 ระบบบันทึกและประเมินการใช้พลังงานในอาคารควบคุม = Recording and evaluation system for energy consumption in regulated building / กรุณา ธนาพงศธร / 2546 /Full Text
Subject
อาคาร การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้า
1440 ระบบป้องกันและตรวจสอบผู้บุกรุกเครือข่าย บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Firewall protection and intrusion detection system using the linux operating system at the Faculty of Science, Chiang Mai University / สรวิช รุจนวิศาล / 2546 /Full Text
Subject
ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์)
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
สารป้องกันข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77