ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 พลวัตของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อะภัย วาณิชประดิษฐ์ / 2546 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่สูง
ม้ง
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
1402 พลวัตลัทธิพิธีกรรมการลงผี : กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างม้าขี่ ลูกเลี้ยง และผีเจ้านายในจังหวัดเชียงใหม่ เอกสิทธิ์ ไชนปิน / เอกสิทธิ์ ไชยปิน / 2546 /Full Text
Subject
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
ผี
1403 พัฒนาการของเกษตรกรรมเพื่อการค้า : กรณีศึกษาการผลิตไผ่ตงในตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วารินทร์ วงษ์วรรณ / 2546 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร
เกษตรกรรม -- ปราจีนบุรี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ไผ่ตง -- การค้า -- ปราจีนบุรี
ไผ่ตง -- การผลิต -- ปราจีนบุรี
1404 พัฒนาการของรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตพืช : กรณีศึกษา ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ / 2546 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- ระยอง
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ระยอง
1405 พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ / อภิรดี เตชะศิริวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทลื้อ -- ตัวอักษร
1406 พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงราย
สินค้า -- เชียงราย
ชายแดน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
1407 พัฒนาการทางภาษาของเด็ก : กรณีศึกษาเด็กอายุ 2 ขวบ / พิมพ์ศิริ ก้อนศิลา / 2546 /Full Text
Subject
พัฒนาการของเด็ก -- เชียงราย
ภาษา
เด็ก -- เชียงราย
1408 พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมอนุรักษ์เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Development of natural resource management of the Khao Luang Range Civil Society, Nakhon Si Thammarat Province / ชลดรงค์ ทองสง / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- นครศรีธรรมราช
เทือกเขาหลวง (นครศรีธรรมราช)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- นครศรีธรรมราช
1409 พัฒนาการและการแพร่กระจายของการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / อรุณี ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- การเลี้ยง
สวนลำไย -- ลำพูน
1410 พุทธวิธีจูงใจในพระสุตตันตปิฎก พระมหาประทีป พืชทองหลาง / ประทีป, พระมหา / 2546 /Full Text
Subject
พระไตรปิฎก
พระสูตร
การจูงใจ (จิตวิทยา)
พระพุทธเจ้า
1411 ภาพลักษณ์และภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์พึงปรารถนากับไม่พึงปรารถนาทีตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไปหรือยุติการตั้งครรภ์ / กาญจนา แซ่ลิ้ม / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
สตรีมีครรภ์
การตั้งครรภ์
1412 ภาพเสนอผู้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วงทศวรรษ 2530 : วิเคราะห์ความโยงใยกับประเด็นทางสังคม = The representation of women in Thai Literature of the B.E. 2530's: An Analysis of interconnections with social issues / เสนาะ เจริญพร / 2546 /Full Text
Subject
สตรี
สตรีในวรรณคดี
สังคม
วรรณกรรมไทย
1413 ภาวะซึมเศร้าของบิดามารดาเด็กพัฒนาการล่าช้า / จุฬาภรณ์ สมใจ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
เด็กปัญญาอ่อน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Parents
Child development
1414 ภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / จันทนา เทศวัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้า
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -- สุราษฎร์ธานี
Dissertation, academic -- nursing
Depression
1415 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Amphetamine
Psychotic disorders
1416 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชย / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Schizophrenia
1417 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / สินินธร จันทร์ผง / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ภาวะผู้นำ
1418 ภาวะผู้นำตามการรับรู้และตามความคาดหวังกับความพึงพอใจของพนักงาน / วิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้นำ
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแม่เมาะ -- พนักงาน
1419 ภาวะสุขภาพของประชาชนที่อพยพจากการขยายเหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Health of people being resettled due to the expansion of Linite Mine, Mae Mo District, Lampang province / ธาดา อุดมธาดา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mae Mo District
อนามัยชนบท -- แม่เมาะ (ลำปาง)
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะสุขภาพ
1420 ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่อยู่รอบโรงงานเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำปาง = People's health living around the ceramic factory area in Lampang province / ชุมพล กาไวย์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang
Ceramic factory -- Lampang


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77