ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / ประเวศ ทิพจร / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1382 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร / หฤทัย ไชยแก้วเมร์ / 2546 /Full Text
Subject
สารเคมีทางเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
บ้านขัวมุง (เชียงใหม่)
1383 พฤติกรรมการเป็นผู้บริโภคของพระสงฆ์ไทย / สมบูรณ์ ตาสนธิ / 2546 /Full Text
Subject
สงฆ์
บริโภคกรรม
1384 พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / สุรชัย ไชยนิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ประชาชน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1385 พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / อนงค์พรรณ์ คำวัง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- นักเรียน
นักเรียน -- พฤติกรรม
การใช้เวลาว่าง
1386 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทู สรเพชญ์พิสัย / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กอล์ฟ
สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
1387 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 มกราคม 2544 : กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ / ชาญวิทย์ อินทร์ฐานะ / 2546 /Full Text
Subject
เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
1388 พฤติกรรมการสึกหรอของผิวเคลือบบางชนิดที่พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนโดยเครื่องทดสอบการขัดถูแบบล้อยาง / ยุทธศักดิ์ โอชารส / 2546 /Full Text
Subject
การสึกหรอ -- การทดสอบ
1389 พฤติกรรมการสื่อสารของตัวละครในสุธนชาดกฉบับล้านนา / อัมพร ชัยวาปิน / 2546 /Full Text
Subject
ชาดก
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
การสื่อสาร
สุธนชาดก
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
1390 พฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยของคนงานโรงงานอบลำไย จังหวัดลำพูน = Occupational health behavior of logan drying factory workers, Lamphun Province / มยุรา วิวรรธนะเดช / 2546 /Full Text
Subject
อาชีวอนามัย
คนงาน
โรงงาน -- ลำพูน
1391 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กแฝดชายวัย 2 ขวบครึ่ง : กรณีศึกษา / ลิขิต อุทัยศรี / 2546 /Full Text
Subject
เด็ก -- พฤติกรรม
แฝด -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
พัฒนาการของเด็ก
1392 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กสมาธิสั้น : กรณีศึกษา / ศิริรัตน์ เฉลิมไทย / 2546 /Full Text
Subject
โรคสมาธิสั้น
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
พฤติกรรมทางสังคม
1393 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Social behavior
Psychotic disorders
Amphetamine
Caregivers
1394 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับคอมโพสิตจีโอเท็กซ์ไทล์ภายใต้สภาพการทดสอบดึงออก = Soil-composite geotextile interaction behaviors under pullout test conditions / กนกพร ภูมิวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
ดิน -- การทดสอบ
แผ่นใยสังเคราะห์
1395 พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเครื่องประดับอัญมณี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องประดับ
อัญมณี
1396 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ชัยวัฒน์ ใจจิตร / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง
ภาวะผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน) -- พฤติกรรม
1397 พฤติกรรมรีเทนชันของสารต่างสภาพขั้วในไมเซลลาร์ลิควิดโครมาโทกราฟี / เพียงใจ วงศ์สุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
สารเคมี
1398 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยปวดหลัง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Health promotion behavior and self health care of low back pain patients at Chiang Mai Neurological Hospital / สุพัตรา ปวนไฝ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1399 พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์ / 2546 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
1400 พลวัตของการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี / ลาวรรณ ทัยคุปต์ / 2546 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- อุทัยธานี
การดำเนินชีวิต
เรือนแพ -- การดำเนินชีวิต
แม่น้ำสะแกกรัง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77