ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาของโค้ชกับนักกีฬาปี พ.ศ. 2545-2546 / ปกาศิต อนุกูล / 2546 /Full Text
Subject
กีฬา -- แง่จิตวิทยา
การฝึกกีฬา
ผู้ฝึกกีฬา
122 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง / อัญชลี ศรีสุข / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
123 การใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักศึกษาผู้ใหญ่ / ภัทรกมล รักสวน / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การศึกษาผู้ใหญ่ -- เชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
124 การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร
บุคลากรของโรงพยาบาล
บริการการพยาบาล
การตลาด
Dissertation, academic -- nursing
Marketing
Nursing, supervisory
125 การใช้แนวคิดที่เน้นความเข้าใจ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / กัลยา บูรณ์สิริจรุงรัฐ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักศึกษา -- เชียงใหม่
126 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสนทนาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ / รัตน์เรขา ฤทธิศร / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ชาวต่างประเทศ -- เชียงใหม่
127 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สุรางค์ สุวรรณหล่อ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
128 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
129 การใช้แบบฝึกการออกเสียงและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สุดาพร บัวดก / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
130 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / อนงค์ ดอนโคกสูง / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
131 การใช้ไบโอดีเซลทางการเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The Use of Bio-diesel in agriculture in Prachuap Khiri Khan Province / ตะวัน บุตรสำราญ / 2546 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
น้ำมันมะพร้าว
เชื้อเพลิงทดแทน
การใช้เชื้อเพลิง -- ประจวบคีรีขันธ์
เกษตรกร -- ประจวบคีรีขันธ์
132 การใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริกาญจน์ มะลิทอง / 2546 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เขตปฏิรูปที่ดินเอกชน
133 การใช้เปลือกเมล็ดถั่วเหลืองเป็นอาหารโคนม / สุกัญญา เกินกลาง / 2546 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
กากถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
134 การใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าของชุมชนชาวพื้นเมือง ม้ง และกะเหรี่ยงในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สุทัศน์ สุภาษี / 2546 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
ป่า
ม้ง
กะเหรี่ยง
135 การใช้แผนภูมิมโนทัศน์เพื่อแสดงความสามารถในการอ่านในใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / จุไรรัตน์ แสนมงคล / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านในใจ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
136 การใช้พลาสมาอุณหภูมิต่ำเพื่อปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำของผ้าไหม = Low temperature plasma treatment for hydrophobicity improvement of silk / พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
พลาสมา
สิ่งทอ
ผ้าไหม
137 การใช้เพลงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำที่ใช้พยัฐชนะ ร ล ว ควบกล้ำ ของนักเรียนชาวเขาขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ดวงเดือน จิตอารีย์ / 2546 /Full Text
Subject
ชาวเขา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำควบกล้ำ
138 การใช้ไม้ไผ่ในวิถีชีวิตชาวไทลื้อกับระบบนิเวศท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน = Utilization of Bamboon in the livelinoods of Tai Lue and local ecosystem : A Case study of Tambon Ngob, Amphoe Tung Chang, Changwat Nan / เกษมศักดิ์ อุ่นบ้าน / 2546 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ทุ่งช้าง (น่าน)
ลื้อ -- ทุ่งช้าง (น่าน)
ไม้ไผ่
139 การใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of creative mathematics teaching model to promote creative thinking and word problem solving of Prathom Suksa 4 students at the Prince Royal's College Chiang Mai / ศรีวรรณ ชุรินทร / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
140 การใช้ไลเปสตรึงในการเพิ่มกรดไอโคซะเพนทาอิโนอิค(อีพีเอ) และกรดโดโคซะเฮกซะอิโนอิค (อีเอชเอ) จากน้ำมันปลา / ปิโยรส หงษาชาติ / 2546 /Full Text
Subject
ไลเปส
อีพีเอ
ดีเอชเอ
น้ำมันปลา
กรดไขมัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77