ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลของอัตราส่วน ซีโอดี ต่อ ไนโตรเจน ที่มีค่าสูงต่อสมรรถนะของระบบ ยูเอเอสบี = Effect of high CODN ratios on performances of UASB system / บวร ยาคุ้มภัย / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด
1342 ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวต่อการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 / วิสุณี อยู่วัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเก็บเกี่ยว
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1343 ผลของอาหารในการขุนลูกโคนมเพศผู้ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ / วิษณุ คำพินิจ / 2546 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- อาหาร
เนื้อโค
1344 ผลของอาหารผสมครบส่วนที่มีหญ้าหมักเป็นอาหารหยาบหลัก ต่อสมรรถภาพการผลิตของโครีดนม = Effect of total mixed ration containing grass silage as a main roughage on the productive performance of milking cows / สันติ แพ่งเม้า / 2546 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
หญ้าหมัก
1345 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และสารให้ความคงตัวที่มีต่อคุณภาพของไอศครีมถั่วเหลือง = Effects of emulsifiers ans stabilizers on quality of soy ice cream / สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ / 2546 /Full Text
Subject
ไอศกรีมโยเกิร์ต
สารให้ความคงตัว
ไอศกรีม
1346 ผลของอุณหภูมิ และอัตราภาระบรรทุกเชิงปริมาตรที่มีต่อความสามารถในการดูดติดฟีนอลโดยถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด / อภิเชษฐ์ กลีบกลาง / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
ฟีนอลส์
คาร์บอนกัมมันต์
1347 ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง = Effect of temperature on storage life and chilling injury of tangerine cv. seetong / ศรัณยา วอขวา / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การเก็บและรักษา
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ
1348 ผลของอุณหภูมิสูงต่อการลดอาการสะท้านหนาวของลำไย / ไพศอล หะยีสาและ / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิสูง
1349 ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลิ้นจี่ / อรุโณทัย ซาววา / 2546 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
โอโซน
1350 ผลเชิงแสงจากการฝังไอออนของอาร์กอนและออกซิเจน ในทับทิมและไพลินสังเคราะห์ / ชุติมันต์ จันทร์เมือง / 2546 /Full Text
Subject
ทับทิม
ไพลิน
พลอยสังเคราะห์
1351 ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตมะขามหวานแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ = The Return on investment of sweet tamarind products from agriculturist group in Mueang district, Phetchabun province / เพ็ญธิรา สิทธิอาษา / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
มะขามหวานแปรรูป -- ต้นทุนและประสิทธิผล
กลุ่มเกษตรกร
การลงทุน -- เพชรบูรณ์
1352 ผลทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง / ภัทริกา ทัศนวิจิตร / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลงาว
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
Pharmaceutical care
Tuberculosis -- Patients -- Lampang
1353 ผลทางพันธุพิษของแลนเนทต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรอำเภอสารภี และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Genotoxic effect of lannate on lymphocytes of agriculturists in Saraphi and Chom Thong Districts Chiang Mai Province / พิศมัย คลังสินศิริกุล / 2546 /Full Text
Subject
ลิย์มโฟซัยต์
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ยาฆ่าแมลง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1354 ผลลัพธ์เชิงพลวัตของแรงต้านที่มีผลต่อแอ๊คชูเอเตอร์ทำงานนิวแมติก = Drying result of resistant force on pneumatic actuator / เอกสิทธิ์ ศิริสนธิ / 2546 /Full Text
Subject
นิวแมติกส์
กระบอกสูบ
การควบคุมอัตโนมัติ
แรงเสียดทาน
1355 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการต่อบทเรียน / เครือวัลย์ นาคนาม / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
1356 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปรับเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กาญจนา เป็งวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลำพูน
ร่างกาย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
1357 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT System / รจพรรณ สุวรรณธัช / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
4 MAT System
1358 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / จิราภรณ์ เป็งวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1359 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ / สายรุ้ง ฤทธิ์สน / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุโขทัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1360 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม / พัดชา เพิ่มพิพัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77