ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ผลของปุ๋ยอินทรีย์และหินฟอสเฟตต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ กข 10 / อดุลย์ สิทธิวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
หินฟอสเฟต
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- พันธุ์ กข
1322 ผลของโปแตสเซียมคลอเรตต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินของลิ้นจี่ / นงพงา เงินศรี / 2546 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเจริญเติบโต
ลิ้นจี่ -- การปลูก
โปแตสเซียมคลอเรต
1323 ผลของโปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตใจต่อ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและสุขภาพจิต ของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ = The Effects of psychological intervention program on self esteem and mental health of sexually abused children เอื้อมจิต จิตติวุฒิการ / เอื้อจิต จิตติวุฒิการ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ถูกข่มขืน -- สุขภาพจิต
เด็กที่ถูกทารุณทางเพศ -- สุขภาพจิต
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
1324 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาการควบคุมตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า จังหวัดแพร่ / นิตยา วรรณรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
ปัญญา
การควบคุมตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
1325 ผลของโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกที่เหมาะสม การปรับตัวในการเรียนร่วม และความวิตกกังวลทางสังคม / กัลยา อัตชู / 2546 /Full Text
Subject
การแสดงออก (จิตวิทยา)
การศึกษาพิเศษ
คนตาบอด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1326 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สุราษฏ์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Learning
Cervix neoplasms
1327 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี = Effect of empowerment program on sense of control regarding contraception among women วราคณา ชัชเวช / วรางคณา ชัชเวช / 2546 /Full Text
Subject
คุมกำเนิด -- เชียงใหม่
การวางแผนครอบครัว -- เชียงใหม่
ความนับถือตนเองในสตรี
Dissertations, academic -- nursing
Power (psychology)
Contraception
1328 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการปวดประจำเดือนในนักเรียนหญิงโรงเรียนคงคาประชารักษ์ = Effect of exercise program on dysmennorrhea among female students at Khongkapracharak School / ทวีวรรณ ศรีธานี / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ -- นักเรียน
การออกกำลังกาย
การปวดระดู
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Dysmenorrhea
1329 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองในแง่ดีต่อความซึมเศร้าและการเห็นคุณค่าในตัวเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / สุมิตรา เดชพิทักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1330 ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยทฤษฎีวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิทวัส โสตถิโภคา / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
1331 ผลของมุมใบพัดต่อสมรรถนะของจานใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง / ภูธร ตรียัมปราย / 2546 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
ใบพัด
1332 ผลของระยะเวลาการสลับลมและความเร็วลมต่ออัตราการลดความชื้นและคุณภาพลำไยที่อบแห้งทั้งเปลือก / พิเชษฐ์ น้อยมณี / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- ความชื้น
ลำไย -- การอบแห้ง
1333 ผลของระยะเวลาเก็บกักต่อการเกิดก๊าซชีวภาพในการหมักแบบไร้ออกซิเจนอัตราการย่อยสูงของวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลไม้บรรจุกระป๋อง / จิรวัฒน์ ชาลีวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วัสดุเหลือใช้
ผลไม้กระป๋อง
ก๊าซชีวภาพ
การหมัก
ร้านขายผลไม้ -- เชียงใหม่
1334 ผลของแรงกดอัด เวลาและอุณหภูมิในการเผาผนึกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติหลังการเผาผนึกของโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ / ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต / 2546 /Full Text
Subject
โลหะผสม
เหล็ก
นิเกิล
โคบอลต์
โลหะ -- การเผาไหม้
1335 ผลของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกต่อกิจกรรมของแบคทีเรียปมรากการเจริญเติบโต และผลผลิตถั่วเหลือง / อภิวันท์ โนเรียง / 2546 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
แบคทีเรีย
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
1336 ผลของสารเคลือบผิวและอุณหภูมิต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง / วงเดือน สุนทรวิภาต / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การเก็บเกี่ยว
สารเคลือบผิว
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลไม้ตระกูลส้ม -- การเก็บเกี่ยว
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
1337 ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาลต่อพลับกึ่งแห้ง = Effect of antibrowning agents on intermediate moisture persimmon / กฤติยา เขื่อนเพชร / 2546 /Full Text
Subject
พลับ -- การอบแห้ง
ผลไม้แห้ง
พลับ -- การเก็บและรักษา
1338 ผลของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อเซลล์สายพันธ์สัตว์และคน และหนอนตัวกลม caenorhabditis elegans = Effects of Stemona spp. root extract on animal and human cell lines and the nematode, caenorhabditis elegans / วราภรณ์ แก้วคอน / 2546 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
สารสกัดจากพืช
สารต้านมะเร็ง
1339 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเติบโตและการออกดอกของมังกรคาบแก้ว / รำจวน ศรีวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
กระบองเพชร -- การเจริญเติบโต
แสงสว่าง
อุณหภูมิ
การออกดอก
1340 ผลของแสงอัลตราไวโอเลต-ซี ต่อการเกิดโรคราเขียวและการผลิตสารต้านเชื้อราที่ผิวส้มเขียวหวาน = Effect of ultraviolet light-con green mold disease development and antifungal compound production in Tangerine fruit peel / สุดสวาท เกียรติปรีชา / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
โรคราของพืช
แสงอัลตราไวโอเลต-ซี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77