ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยเศรษฐกิจต่อการทำการบ้านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / กัญญารัตน์ ณ ลำพูน / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การบ้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
1302 ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม
ความวิตกกังวล
การให้คำปรึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Counseling
Anxiety
Hysterectomy
1303 ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้ และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of providing infant cue information on perceptions and responses of First-child mothers / ปริชาติ คำซาว / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มารดาและทารก
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Infant
Cues
Mothers
1304 ผลของการให้ความร้อนในการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารโดยใช้เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย / สรพรรณ อมตธรรม / 2546 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย
ความร้อน
1305 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความหวังในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก / จินตนา เกษมโชติพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
อัมพาตครึ่งซีก -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1306 ผลของการอบชุบต่อค่าความแข็งและการสึกหรอ ของเหล็กหล่อโครเมียมสูง / พงศ์พันธ์ มีคำ / 2546 /Full Text
Subject
เหล็กหล่อโครเมียมสูง
โลหะ -- การชุบแข็ง
เครื่องสูบน้ำ
1307 ผลของการอบรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มีต่อความรู้และความตั้งใจมีพฤติกรรมป้องกันตนเองในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา / สุขฤทัย สุยะนนท์ / 2546 /Full Text
Subject
การข่มขืน -- เชียงใหม่
เด็กที่ถูกทารุณทางเพศ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1308 ผลของการออกกำลังกายแบบสเต็ปแอโรบิคในระดับความถี่ที่ต่างกัน ที่มีผลต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย / ทิพานันท์ จินดา / 2546 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย
โลหิตวิทยา
โคเลสเตอรอล
1309 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค 6 สัปดาห์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / พิชิตพล อุทัยกุล / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
แอโรบิก (กายบริหาร)
บุคลากรทางการศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
โคเลสเตอรอล
1310 ผลของการออกกำลังกายมีต่อสมรรถาพทางกายของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน / สิทธิพร อ่อนคลัง / 2546 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
โรคอ้วน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1311 ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / กัญช์ เกสรสุคนธ์ / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ความนับถือตนเองในเด็ก
เยาวชน -- เชียงใหม่
1312 ผลของแคลเซียมคลอไรด์และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่มีต่อสมรรถนะของการหมักปุ๋ยจากผักตบชวาและใบไม้แห้ง / กิ่งกาญจน์ เทียมเวช / 2546 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
แคลเซียมคลอไรด์
ไนโตรเจน
ผักตบชวา
1313 ผลของแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีระหว่างการสุกของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก / จักรกฤษณ์ อินทวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การสุก
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
แคลเซียมคาร์ไบต์
1314 ผลของช่องเปิดอากาศโรงงานที่มีต่อค่าความสบายโดยการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ / สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
โรงงาน -- การระบบอากาศ
การระบายอากาศ
1315 ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- โรค -- การพยาบาล
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย
ดนตรีบำบัด
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Music
Anxiety
Myocardial infraction
1316 ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae = Effect of Indian Mulberry (Morinda citrifolia Linn.) juice on growth of wine yeast variety saccharomyces / กนกอร ศรีม่วง / 2546 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
ยอ
ยีสต์ -- การเจริญเติบโต
พืชสมุนไพร
1317 ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหารพืชและผลผลิตพริกในแปลงเกษตรกร / ชุติมา ประดิษฐเวทย์ / 2546 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
น้ำหมักชีวภาพ
พริก -- การปลูก
พริก -- การเจริญเติบโต
1318 ผลของน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่มีต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของถั่วเขียว / ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ / 2546 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว -- การเจริญเติบโต
น้ำเสียชุมชน
1319 ผลของไนโตรเจนต่อปริมาณสารประกอบไนโตรเจน และการเจริญเติบโตของดองดึง / วันเพ็ญ โลหะเจริญ / 2546 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
สารประกอบไนโตรเจน
ดองดึง -- การเจริญเติบโต
1320 ผลของปัจจัยในการเพาะเลี้ยงบางประการต่อการผลิตไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทนร้อน Synechococcus spp. = Some cultivation factors on phycocyanin production from Thermotolerant blue-green algae synechococcus spp. / อัญชลี เขื่อนเพชร / สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2546 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน -- วิจัย
ไฟโคไซยานิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77