ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ผลการเรียนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / สรพงษ์ สมสอน / 2546 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1262 ผลการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effect of self-efficacy enhancerment on health behaviors among hypertensive patients / ทรัพย์ทรวง จอมพงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความสามารถในตนเอง
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
1263 ผลการสอนโดยใช้ผังมโนมติต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / เพียงดาว เมืองคำ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1264 ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อัจฉราพร ต้นบรรจง / อัจฉราพร ตันบรรจง / 2546 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1265 ผลของกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เกษณี คำจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
1266 ผลของการกวนและเติมอากาศในการทำปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนโดยใช้เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย = Effects of mixing and aeration on household composting using thermophilic bacteria / อนุวัตน์ เฟื่องจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
ขยะ
แบคทีเรีย
1267 ผลของการควบคุมโรคทางดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง = Effect of solarization and Trichoderma spp. on yield and yield components of soybean / สกุลรัตน์ อภิรติกร / 2546 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
ถั่วเหลือง -- การเพาะปลูก
พลังงานแสงอาทิตย์
โรคพืช
เชื้อรา
1268 ผลของการจัดชั่วโมงเงียบต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of quiet hour provision on sleep period of premature infants / ปาณิตา นาคกลิ่นกูล / 2546 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การนอนหลับ
Dissertations, academic -- nursing
Sleep
Infant, premature
1269 ผลของการจัดระเบียบองค์กรและเงื่อนไขทางชีวกายภาพและเศรษฐกิจสังคมต่อการจัดการป่าชุมชน บ้านแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม และบ้านห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ก้องเกียรติ สุขเกษม / 2546 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน
กะเหรี่ยง
ทรัพยากรป่าไม้ -- เชียงใหม่
บ้านแม่แฮ -- เชียงใหม่
บ้านห้วยแก้ว -- เชียงใหม่
1270 ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of heat treatment on protein changes during chilling lnjury of mango fruit cv. Chok-Anan / วีรพล โพธิ์สว่าง / 2546 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
ความร้อน
1271 ผลของการใช้ความร้อนต่อโปรตีนในเปลือกผลลำไยระหว่างการสะท้านหนาว = Effect of heat treatment on protein in Longan fruit peel during chilling injury / ศิริโสภา อินขะ / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณภูมิสูง
1272 ผลของการใช้เทคนิคผังความคิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศิริพร พู่แสงทองชัย / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1273 ผลของการใช้บัวบกในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุ้มกัน และคุณภาพเนื้อ = Effect of using asiatic pennywort in broiler ration on productive performance, immunity levels and meat quality / พัชนีนาฏ สุวานิช / 2546 /Full Text
Subject
ใบบัวบก
อาหารสัตว์
ไก่กระทง -- การเลี้ยง
ไก่กระทง -- อาหาร
1274 ผลของการใช้แบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรภาษาไทยในการนำเสนอข้อความบนเว็บเพจ / สมชาย วงษ์ศรีษะ / 2546 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
การพิมพ์บนเว็บ
ภาษาไทย -- ตัวอักษร
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1275 ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศ / 2546 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
กายภาพบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Chest
Physical therapy
Heart surgery
Pain
1276 ผลของการใช้ภาพเพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลพร อ้ายสม / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนด้วยสื่อ -- เชียงใหม่
1277 ผลของการใช้สิ่งพิมพ์เป็นสื่อในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เฉลียว มะทะ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เรียงความ
สิ่งพิมพ์
สื่อการสอน -- เชียงใหม่
1278 ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Hypertension -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
1279 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ -- ลำปาง
ความกลัว
การพ่นยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Drug therapy
Mental health
1280 ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
การคลอด
ครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77