ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ผลกระทบทางสุขภาพจากการรื้อย้ายชุมชนบริเวณแนวคลองแม่ข่า : กรณีศึกษาชุมชนร่วมใจสามัคคี เทศบาลนครเชียงใหม่ = Health impact from relocation management of community aroun maekha canal : a case study of Roumjaisamakee Community, Chiang Mai Municipality / โอริสา พรหมสถิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การย้ายที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
คนจน -- เชียงใหม่
คนจน -- สุขภาพและอนามัย
Dissertation, academic -- nursing
Health
Poverty areas
1242 ผลกระทบทางสุขภาพจากการรื้อย้ายและปรับปรุงชุมชนของประชาชน ที่อาศัยอยู่รอบๆ ชุมชนแออัดบริเวณแนวคลองแม่ข่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Health impact among people living around congested community from the resettlement and developing Klong Mae Kha project in Chiang Mai municipality / ธิวาพร จันทร์ขาว / 2546 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การย้ายที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
คนจน -- เชียงใหม่
คนจน -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Health
1243 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ ต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน = Health impact from Tha Phae walking street project on people living on Tha Phae and Chang Klan roads / ชูวงศ์ มณีศิริ / 2546 /Full Text
Subject
Tha Phae Walking Street Project
Health
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- แง่อนามัย
เชียงใหม่ -- ประชากร
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
1244 ผลกระทบทางสุขภาพจากโรงงานปูนซีเมนต์ต่อประชาชน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Health impact from the cement factory on people in Bansa Subdistrict Chaehom distric Lampang province c / ชุมพล จันทร์ศูนย์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
โรงงานปูนซีเมนต์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- แง่อนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Health
Occupational health
1245 ผลกระทบทางสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดสุขภาพจากการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง = Health impact and determinants of Health from the strengthened community development in Samkha Village Lampang Province / ประยุทธ ศรีกระจ่าง / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- ลำปาง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
การพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
Health
Community development -- Samkha Village, Lampang
1246 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเทคนิควิธี ที จี ที ในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / กิตติพงศ์ มงคลคำ / 2546 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความนับถือตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1247 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4MAT ในวิชา กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อัมพวัน ศรีเพ็ชรวรรณดี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน
อาชีพ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
แผนการสอน
1248 ผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยเน้น การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต / นภัสสร รัตนงาม / 2546 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
อินเตอร์เน็ต
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
1249 ผลการใช้กระบวนการพัฒนาความคิดของเดอ โบโน ในการสอนวรรณคดีไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / บุญทิวา สิริชยานุกุล / 2546 /Full Text
Subject
เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1250 ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Effects of using metacognitive strategies on reading for themes and values analysis of Mathayom Suksa 6 Students / นุชนาฏ กฤตธรรม / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ค่านิยม
1251 ผลการใช้กิจกรรมตามทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน = Effects of using multiple intelligence theory activities on development 0f students'Thai language skill / อรัญญา มาน้อย / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
พหุปัญญา
1252 ผลการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วราภรณ์ อรรถธรรมสุนทร / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1253 ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเข้าจังหวะต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล / ชุติมา สังข์คำภาร์ / 2546 /Full Text
Subject
ดนตรี
กิจกรรมเข้าจังหวะ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
1254 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากสาระวรรณคดีไทย แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Results of using instructional packages for creative writing form content - integrated Thai Literature of Prathom Suksa 5 Students / จันทพร พลอินตา / 2546 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1255 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Effects of using activity packages for enhancing scientific attitude of lower secondary school students / จักรพันธ์ ภาชนะ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เลย
1256 ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารสังเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปิยนารถ เกษมสุข / 2546 /Full Text
Subject
สารสังเคราะห์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์กายภาพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อ่างทอง
1257 ผลการเตรียมเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของสตรีครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ = Effect of childbirth preparation on childbirth experience among primigravidas and supporters / นิจ์สากร นังคลา / 2546 /Full Text
Subject
การคลอด
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Labor
Pregnancy
1258 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อ การกระโดดในนักกีฬาบาสเกตบอล / ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง / 2546 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
การฝึกกีฬา
1259 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกเทคนิค Rim jumps และ Split squat jump ที่มีต่อแรงเหยียดขาและความสามารถในการกระโดด ของนักกีฬาวอลเลย์บอล / ขวัญเรียม ก้อนแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ -- นักกีฬา
วอลเลย์บอล -- การฝึก
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
นักกีฬาวอลเลย์บอล -- การฝึก
1260 ผลการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / รพีพร ศิลาวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
มนุษยนิยม -- เชียงใหม่
สมาธิ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77