ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / สนิท ผัดเวียง / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาเศรษฐกิจ
1222 เปรียบเทียบการบริโภคผักและผลไม้และพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อ / นารีรัตน์ บุญลักษณ์ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ผัก
ผลไม้
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
1223 เปรียบเทียบการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ระหว่างหมู่บ้านที่พบอุบัติการณ์ของโรคสูง และไม่พบโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Comparison of perception and people's participation in prevention and control of dengue hemorrhagic fever between high and non - incidence villages Nampat District, Uttaradit Province / สุทธิพงษ์ นาคมูล / 2546 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- น้ำปาด (อุตรดิตถ์)
ไข้เลือดออก -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public Health
Dengue hemorrhagic fever -- Prevention & control -- Uttaradit
1224 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างนักกีฬาประเภททีม และนักกีฬาประเภทเดี่ยว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย / บุญสม น่วมคำนึง / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย -- นักกีฬา
ความฉลาดทางอารมณ์
นักกีฬา
1225 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแมโครมีเดียแฟลช 5 / นรพนธ์ อุสาใจ / 2546 /Full Text
Subject
แม่เหล็กไฟฟ้า -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แม่เหล็กไฟฟ้า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แมโครมีเดียแฟลช 5
1226 ผลกระทบของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต่อการวางแผนแหล่งจ่ายกำลังรีแอกทีฟ = Impact of generation scheduling on VAR planning / สุทัศน์ ศุภเลิศไพสิฐ / 2546 /Full Text
Subject
แหล่งจ่ายกำลัง
โรงไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
1227 ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านการกระจายรายได้ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านผานกกกและบ้านบวกเต๋ย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of tourism on income distribution: a comparative study of Pha Nork Kok and Buak Tuei village in Pong Yang subdistrict, Mae Rim district, Chaing Mai province / ธิติพนธ์ โตวิจิตร / 2546 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้ -- เชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
บ้านผานกกก (เชียงใหม่)
บ้านบวกเต๋ย (เชียงใหม่)
1228 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อรายได้ประชาชาติและการจ้างงาน = The Effects of tourism on national income and employment / สิทธิพงษ์ คงแป้น / 2546 /Full Text
Subject
รายได้ประชาชาติ
การจ้างงาน
การท่องเที่ยว
1229 ผลกระทบของการหักภาษี ณ ที่จ่ายของนิติบุคคลต่อการจัดเก็บภาษีอากร กรณีของสำนักงานสรพพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) จิราวุธ โล่ห์พาณิช / จิราวุธ โล่ห์พานิช / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
1230 ผลกระทบของข้อจำกัดทางด้านสภาพคล่องและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินต่อพฤติกรรมการบริโภคภาคเอกชนในประเทศไทย = Impact of liquidity constraints and financiai deregulation on private consumption behavior in Thailand / เบญจวรรณ จันทรา / 2546 /Full Text
Subject
การเงิน
บริโภคกรรม
1231 ผลกระทบของโครงสร้างวิธีการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ต่อขวัญและกำลังใจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of the new personnel management on the morale of chief administrative officers of Tambon Administrative organizations in Chiang Mai Province / รัชดาพร ณ เชียงใหม่ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
1232 ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ยโสธรา จวงเจิม / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
1233 ผลกระทบของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย / พวงทอง ทิพย์แดง / 2546 /Full Text
Subject
แรงงาน -- สุโขทัย
1234 ผลกระทบจากการดำรงอยู่ของกองกำลังทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั๋ง ในภาคเหนือต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ.2493-2527 = Impact of the presence of the Nationalist Chinese Troops Kuo Min Ton in Northern Thailand on Thai Foreign Policy During 1950-1984 / กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร / 2546 /Full Text
Subject
นโยบายต่างประเทศ -- ไทย
ก๊กมินตั๋ง
ทหาร -- จีน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน
1235 ผลกระทบจากการยึดด่านศุลกากรวังเต่าต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว / พลวิเชียร ภูกองไชย / 2546 /Full Text
Subject
ด่านศุลกากรวังเต่า
ศุลกากร
การก่อการร้าย -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
1236 ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact of people from a quarry in Mae La Noi Subdistrict Mae La Noi District Mae Hong Son province / วราภรณ์ สุภาอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- แม่ฮ่องสอน
โรงโม่หิน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- แม่ฮ่องสอน
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Mae Hong Son Province Mae La Noi District
1237 ผลกระทบต่อชุมชนจากการรวมกลุ่มของสตรีในชนบท / วรรณิการ์ หุ่นภู่ / 2546 /Full Text
Subject
สตรีชนบท -- ลำพูน
สตรีชนบท -- การรวมกลุ่ม
ชุมชน
1238 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน จากการเปิดตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว ณ จุดผ่อนปรนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา = Health impact of people from Thai-Laos territory trading at Ban Huak, Phusang sub-district, Phayao provinde / รัตติกร สมฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
อนามัยชนบท -- ภูซาง (พะเยา)
ภูซาง (พะเยา) -- ภาวะสุขภาพ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Dissertations, academic -- nursing
Health
1239 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในสวนผลไม้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Impact on people's health from pesticide use in orchard, Moungyai Subdistrict, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / ประภาศรี ทิพย์อุทัย / 2546 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
ยากำจัดศัตรูพืช -- เชียงราย
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
เกษตรกร -- เวียงแก่น (เชียงราย)
1240 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ในบ้านแม่ลาด หมู่ 2 อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร = Health impact of people from Brewery Industry at Ban Mae Lad Moo 2 Mae Lad Subdistrict Khlong Khlung District Kamphaeng Phet Province / จักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษ -- คลองขลุง (กำแพงเพชร)
โรงงานอุตสาหกรรมเบียร์ -- กำแพงเพชร
อุตสาหกรรมเบียร์ -- แง่อนามัย
โรงงานอุตสาหกรรมเบียร์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- กำแพงเพชร
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77