ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์การของพนักงานโรงงาน สยามไซเคิล อินดัสตรี / ธรรมศักดิ์ ดีสมศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงงานสยามไซเคิลอินดัสตรี -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
โรงงาน -- ระยอง
บุคคล
1182 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อก๊าซปิโตเลียมเหลวของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The Marketing mix factors affecting customers buying liquefied petroleum gas in Mueang district, Samut Sakhon Province / วิทยา ศิริธนานุกูลวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1183 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเซรามิคประเภทของชำร่วยและเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers purchasing decision on ceramic gift and decoration in Bangkok metropolitan / บุษบา สุริยประภาดิลก / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา -- กรุงเทพฯ
เครื่องประดับ -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1184 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวงหนึ่ง กรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting the credit card selection of Bangkok Bank (Public) Company Limited in Metropolitan I, Bangkok / กิตติเวท ไสยาวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การตลาด
บัตรเครดิต -- กรุงเทพฯ
1185 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขายยาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting customer selection of drug stores in Mueang district, Samut Sakhon province / ศนิ จันทร์สัชนาลัย / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านขายยา -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1186 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร = Services marketing mix factors affecting graduate students to attend executive MBA program / ยุพดี สันติวุฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
การบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
นักศึกษา -- กรุงเทพฯ
1187 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกสำนักงานบัญชี ของประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ / ธรรมศักดิ์ รักษ์ธรรมธัญ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี
การตลาด
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
สำนักงานบัญชี
1188 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านธนาคารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting consumer buying decision through bancassurance of people in Bangkok / ราตรี ตั้งจิตรมณีศักดา / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ประกันภัย -- กรุงเทพฯ
ธนาคารและการธนาคาร -- กรุงเทพฯ
1189 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการซื้อถ่านไฟฉายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / เมธาวินี จิรัฐิติกาลโชติ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
ถ่านไฟฉาย
1190 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสังฆภัณฑ์ ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision on buddhist ritual items in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภนุช คุณวรวินิจ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
สังฆภัณฑ์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1191 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสารกำจัดวัชพืชของเกษตรกรในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ศรัญญา เมืองสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ยากำจัดวัชพืช
เกษตรกร -- ลำพูน
1192 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัญญา บูรณุปกรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
โรงเรียนดนตรี -- เชียงใหม่
1193 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กุสุมา อภิวรรธกกุล / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
อะไหล่รถยนต์
รถยนต์ -- เชียงใหม่
อู่ซ่อมรถยนต์ -- เชียงใหม่
1194 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านเสริมสวย ของผู้บริโภคสตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดารารัตน์ สุพรรณบรรจง / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านเสริมสวย -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
1195 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพนักงานบริษัท ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจ เป็นสมาชิกบัตรเครดิต = Marketing mix factors affecting private corporations' employees decision in selecting credit cards in mueang district, Chiang Mai province / คุมพล ไชยพรหม / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
พนักงานบริษัท
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1196 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีในจังหวัดลำปาง / ภักดี ศรีอรุณ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี -- การศึกษาต่อ
การตลาด
1197 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ของเจ้าของรถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉรา เจนระฆังทอง / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ฟิล์มกรองแสง
รถยนต์ -- เชียงใหม่
1198 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้ บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / นพดล จิระธิติกุล / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
รถยนต์ -- ลำปาง
อู่เคาะพ่นสี
1199 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องการเสพติดสารแอมเฟตามีนในวัยรุ่น / จิราภรณ์ ลิ่มนิจสรกุล / 2546 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Ampaetamines
1200 ปัญหากระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนคำ อ่อนคล้าย / 2546 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77