ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฏร์บำรุง) จังหวัดแพร่ / การะเกด ดวงดาว / 2546 /Full Text
Subject
วินัย
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
กิจกรรมของนักเรียน -- แพร่
102 การใช้กิจกรรมการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / อรอุมา สุนทโรทก / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
วัฒนธรรม
103 การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = sing Lanna traditional games activities to develop Thai Language skills of Prathom Suksa 3 Students / ธนพร หมูคำ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การละเล่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
104 การใช้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / อรอนงค์ นิมาชัยกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
105 การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน / พิมพ์ใจ สิทธิปราณี / 2546 /Full Text
Subject
พัฒนาการของเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
นันทนาการ
106 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรรณิการ์ กาญจันดา / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
แรงจูงใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
107 การใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของเรื่องตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยมใหม่เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม / ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
มนุษยนิยม
จริยธรรม
เหตุผล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
108 การใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการ เรียนรู้คำศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using semantic mapping activities to enhance English Vocabulary Learning and Writing abilities of Prathom Suksa 5 Students / เดชา เซซ่ง / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
109 การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ และความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / ประทีป ดี / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ -- นักเรียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
เพลง
110 การใช้เกมประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of games for supplementing mathematics learning of Prathom Suksa 5 Students / จินดารัตน์ สะสะรมย์ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
111 การใช้ข้อมูลจากกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง : กรณีศึกษา กลุ่มสนทนาโภชนาการ และความงามของโต๊ะสวนลุมพินีเว็บไซต์ พันทิพย์ดอทคอม / กิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
112 การใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / วิกรม ดีจิตกาศ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ทา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
ครูประถมศึกษา -- ลำพูน
คอมพิวเตอร์
113 การใช้คำถามของครูในการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนสหวิทยาเขตชนแดน - วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / รัชดา ผูกพยนต์ / 2546 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- เพชรบูรณ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การตั้งคำถาม -- เพชรบูรณ์
114 การใช้แคลเซียมคลอไรด์ในการปรับปรุงความนุ่มของเนื้อโค / ประหยัด ทิราวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
โคเนื้อ
เนื้อโคขุน
แคลเซียมคลอไรด์
115 การใช้งานของโปรแกรม J.D.Edwards ของบริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด = The Using of J.D. Edwards software at Schaffner EMC Co., Ltd. / รักชนก ชูยกปิ่น / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี
เจ.ดี.เอ็ดเวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
บริษัท -- ลำพูน
116 การใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณ เรื่อง ประชากรกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ / บงกชกร ทับเที่ยง / 2546 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ประชากร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
117 การใช้ตรรกะในวิธีสอนของพระะโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) บรรจง โสดาวดี / บรรจง โสดาดี / 2546 /Full Text
Subject
พระโพธิญาณเถร (ชา), 2461-2536
ตรรกวิทยา
ธรรมเทศนา
118 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ / ขวัญใจ ตันจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดกับผู้อ่าน
119 การใช้เทคนิคการต่อชิ้นส่วนในการอ่านวรรณคดีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความฉลาดทางอารมณ์ / อารดา กันทะหงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
วรรณคดี
ความฉลาดทางอารมณ์
120 การใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคตในการศึกษาสถานการณ์การเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีพุทธศักราช 2550 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Application of the scenario technique into study of e-learning in 2007 of the secondary schools in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ / 2546 /Full Text
Subject
การสอนด้วยสื่อ -- เชียงใหม่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77