ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองจากธนาคารพาณิชย์หนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the resale house purchase from a Commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / จีราภา เดโช / 2546 /Full Text
Subject
บ้าน -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- การตลาด -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- เชียงใหม่ -- รายได้
1162 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ / เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนีย์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1163 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ประพัทธ์ รัตนวิบูลย์สม / 2546 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย
ตลาดหลักทรัพย์
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
1164 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง ในการเลือกใช้บริการ สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อของบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทลิสซิ่ง
สินเชื่อ -- การบริหาร
รถยนต์
1165 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ส่งในการซื้อปูนซีเมนต์ถุงในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing wholesalers in Purchasing Bag Cement in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / วสันต์ ลิขิตเสถียร / 2546 /Full Text
Subject
พ่อค้า -- เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ถุง
1166 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Women, working
1167 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มัณฑนา นทีธาร / มัณทนา นทีธาร / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้าในเด็ก
ความซึมเศร้า
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
1168 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากมันสำปะหลังของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand for biodegradable cassava-based package of consumers in Mueang District, Chiang Rai Province / พัชรี ดวงแสงทอง / 2546 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ภาชนะบรรจุอาหาร -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
ภาชนะบรรจุอาหาร -- เชียงราย
มันสำปะหลัง
ผู้บริโภค -- เชียงราย
การย่อยสลายทางชีวภาพ -- เชียงราย
1169 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 ขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของบริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด / เจริญศิรตา จิตศักดานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัททริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์
ไอเอสโอ 9000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1170 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ = Factors affecting research production quantity of Payap University's Staff / กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- ผลงานวิจัย
วิจัย
1171 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ซีบา สเปลเซียลตี้ เคมิคอลส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชัย) = Factors inducing organization commitment : a case study of ciba specialty chemicals industries limited (Mahachai) / เอื้อมพร แอ่มไร่ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทซีบา สเปลเซียลตี้ เคมิคอลส์ อินดัสตรี้ส์
ความผูกพันต่อองค์การ
1172 ปัจจัยที่สนับสนุนประสบการณ์ประชาธิปไตยในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมนำร่องในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / อุบลวรรณ์ ทะพิงค์แก / 2546 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1173 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ / ยิ่งยศ นิภาวงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1174 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงาน ของครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง / สมศักดิ์ เหมะสุรินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ครู -- ลำปาง
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
1175 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกในชั้นเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองพะเยา = Factors related to classrooms assertive behavior of lower secondary school students in Amphoe Mueang Phayao / เปรมจิต บุญธรรม / 2546 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
การแสดงออก (จิตวิทยา) -- พะเยา
1176 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการหลังการขายของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting the selection of after-sale services for computer users in Mueang District, Samut Sakhon province / วีรธัช อรุณเจริญพรชัย / 2546 /Full Text
Subject
การขาย
การจัดการขาย -- สมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์
1177 ปัจจัยบุคลิกภาพที่พยากรณ์การรับรู้ความสำเร็จในงานของผู้บริหารระดับต้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพงษ์ บุญคง / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความสำเร็จ
โรงงาน -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหาร -- เชียงใหม่
ผู้บริหาร -- เชียงใหม่
1178 ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / รัตนพันธ์ ศรีคล้าย / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์
การประหยัดและการออม
ชุมชน
1179 ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยจูงใจ และพฤติกรรม การตัดสินใจประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของบัณฑิตว่างงานในเชียงใหม่ / พัดชา ปิณฑะดิษ / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
บัณฑิต -- เชียงใหม่
แรงจูงใจ
1180 ปัจจัยส่วนบุคคล และ การรับรู้ประโยชน์ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อการพยากรณ์ความ ปรารถนาในการเข้าสู่ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง / ชุลีพร ศรีทอง / 2546 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77