ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จารุณี แก้วทอง / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ข้าราชการ
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
1142 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการอินเทอร์เนตของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ข่ายคำ สุวรรณพินท์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
อินเตอร์เน็ต
1143 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' demand for hypermarket goods in Mueang district, Chiang Mai province / ผุสดี ชูวิทย์ / 2546 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้า -- เชียงใหม่
1144 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ / พรทิวา ทรัพย์เกษตริน / 2546 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1145 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด = Factors influencing injection drug users' intention in preventing HIV infection / ปริญญา จองไพจิตรสกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
1146 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting readiness of community group on One Tambon One Product project, Chiang Mai province / พีระพงษ์ เงินงาม / 2546 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
ธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
1147 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยรรยง พร้อมสุข / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
1148 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบอาชีพอิสระ / พรพิมล อินทิยศ / 2546 /Full Text
Subject
อาชีพอิสระ -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดย่อม -- ลำปาง
ความสำเร็จทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
1149 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานไอเอสโอ 9002 ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ทิพวัลย์ โชติโก / 2546 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ไอเอสโอ 9002
1150 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของธุรกิจขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ = Key success factors in debt restructuring of small business firm : a case study of bank of Ayudhya Public Company Limited, Thanon Chang Khlan branch / ชัยศักดิ์ ไทยอุปถัมภ์ / 2546 /Full Text
Subject
หนี้
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1151 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม / นฤมล วงศ์วรทัญญู / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ภาษี
อากร
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
1152 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน / อุทาน ประสงค์ทรัพย์ / 2546 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
1153 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เข้าอบรมในการตัดสินใจเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MINIMBA) ในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting trainee decision in executive development training course of Chiang Mai University, (CMU MINI MBA) Samut Sakhon Province / ธนพร วีณุตตรานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
นักบริหาร -- หลักสูตร
การฝึกอบรม -- สมุทรสาคร
1154 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บัตรเครดิตปลอดค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers' choice of credit cards without annual fee of a commercial bank in Lampang province / ยุทธพงศ์ ทุ่งแจ้ง / 2546 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำปาง
1155 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเขต เทศบาลเมืองลำปาง = Factors affecting the use of public telephone service in Lampang municipality area / พิชัย ตินศรี / 2546 /Full Text
Subject
โทรศัพท์สาธารณะ -- ลำปาง
1156 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสีพ่นรถยนต์ของธุรกิจบริการทำสีรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / พรรณี โตวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
การพ่นสี -- ลำพูน
รถยนต์ -- การพ่นสี
1157 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the decision of voters in the election of member of Yuwa Tombon administrative organization, Amphoe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai / วาสนา บุญธรรมช่วย / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า -- สมาชิก -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
1158 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐณิชา รักษาสัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
พัสดุ
1159 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / สินินาถ ตันตราพล / 2546 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
1160 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ / เนตรนภา ชินวัตร / 2546 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77