ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกมันสำปะหลัง ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม / อภิวัฒน์ ถาวรพยัคฆ์ / 2546 /Full Text
Subject
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลัง -- การปลูก
เกษตรกร -- มหาสารคาม
1122 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า และส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร = Factors effecting the decision making for using international trade service of import and export firms in industrial estate in Samut Sakhon Province / ประเสริฐ ศักดิ์บริบูรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
สินค้าเข้า
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
1123 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย / สาวิตรี แก่นพลอย / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1124 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ = Factors affecting soil and water conservation practices of farmers in pangda royal development center / กาญจนา เอนกสัมพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์น้ำ -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โครงการหลวงปางดะ
1125 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Group membership of potato growers in San Sai District, Chiang Mai Province / สุใจ พุดหน่อย / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันฝรั่ง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
มันฝรั่ง -- การปลูก
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1126 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the participation of school 4-H club members, Chiang Mai province / ธิดาวดี เหลืองธนะโภค / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มยุวเกษตรกร -- เชียงใหม่
ยุวเกษตรกร -- เชียงใหม่
1127 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของชุมชนในการจัดการปัญหามลพิษ จากโรงงานผลิตกระดาษสา = Factors affecting the adoption of the community of the management in the pollution problems form Sa Industrial / พิกุลทอง งามสุด / 2546 /Full Text
Subject
โรงงานกระดาษ -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการโรงงาน
โรงงานกระดาษสา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1128 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers adoption of disease-free mother stock of strawberry in Bor Kaew Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / เวช เต๋จ๊ะ / 2546 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
สตรอเบอรี่ -- พันธุ์
สตรอเบอรี่ -- การปรับปรุงพันธุ์
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
1129 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / บรรพต คงเทียน / 2546 /Full Text
Subject
ปลาสลิด -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สมุทรปราการ
1130 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พันธะจิต ดังก้อง / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ฟาสต์ฟูด -- แง่โภชนาการ
1131 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากประจำของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุธิดา สุนทรพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
เงินฝากธนาคาร
1132 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เยาวเรศ วัชราคม / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี
การสอบบัญชี
บริษัท -- การสอบบัญชี
บริษัท -- เชียงใหม่
หุ้นส่วน -- การสอบบัญชี
1133 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สิริพัฒน์ อรรฆย์ศุภกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1134 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทลิสชิ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อานนท์ การะหงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทลิสซิ่ง
บริการเช่าทรัพย์
สินเชื่อ
1135 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตร เอทีเอ็ม วีซ่าอิเล็กตรอน บีเฟิสต์ ของลูกค้าธนาคารหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรินทรา การดี / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1136 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผู้ปกครองนักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ / จิรากรณ์ ในฝัน / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติ -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
1137 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปประเทศญี่ปุ่น / ภาณุพันธุ์ จิตศักดานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- ไทย
อุตสาหกรรมอัญมณี -- ไทย
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย
อัญมณี -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การส่งออก
1138 ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง / ชนะภัย สวัสดิพงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง -- นักเรียน
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
นักเรียนอาชีวศึกษา
1139 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ชุลีพร ไกรสมเดช / 2546 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
1140 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ปณต พราหมณ์พันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77