ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ปัจจัยที่นำไปสู่การค้ายาเสพติดของชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาผู้ต้องโทษเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ / วันชัย พรหมโชติ / 2546 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ม้ง
นักโทษ -- เชียงใหม่
1102 ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มนทกานต์ เมฆรา / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
1103 ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมเขตศรีนคร จังหวัดสุโขทัย = Factors affecting the success of dair cattle farmers of Si Nakhon dairy promotion center, Sukhothai province / ปิยะมิตร จิตต์มนัส / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมเขตศรีนคร
โคนม -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สุโขทัย
ฟาร์มโคนม -- สุโขทัย
1104 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / เครือวัลย์ อู่เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
รายได้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลสง่าบ้าน
1105 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้คืนเงินกู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาเชียงใหม่ / สุพัตรา บุญเรือง / 2546 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
1106 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้คืนเงินกู้ในโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาลำปาง = Factors affecting credit repayment of people bank project, government davings bank, Lampang branch / กนิษฐา จอมวิญญาณ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- ลำปาง
เงินกู้
โครงการธนาคารประชาชน
1107 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้บัตรเงินสดของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting demand for debit cards of a commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / ธิดารัตน์ จันทร์พิมพ์ / 2546 /Full Text
Subject
บัตรเดบิต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1108 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for housing loans in Chiang Mai municipality area / รุ่งนภา รุ้งอนันต์ตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1109 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเดือนภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ฐิติรัตน์ ลิมปัชโยพาส / 2546 /Full Text
Subject
เงินเดือน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
ธุรกิจของเอกชน -- เชียงใหม่
1110 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the number of tourists travelling to Chiang Mai Province / ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1111 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting consumers behavior in purchasing vegetable oil in Mueang District, Samut Sakhon Province / จุตติ กิ่งพะโยม / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
น้ำมันพืช
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1112 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแบบ Micro Branch ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / พิมพ์ลดา พิทักษ์มงคล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- การใช้เครื่องจักรกล
1113 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / กรุณา บุญมาเรือน / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1114 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีในการเลือก เช่าหอพัก ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพล กกกำแหง / 2546 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
1115 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting small and medium enterprises (SMEs) entrepreneurs' decision on using credit services of Krung Thai Bank Public Co., Ltd. in Mueang district, Chiang Mai province / สหรรษา สถิตย์สุขเสนาะ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
โรงงาน -- เชียงใหม่
1116 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของแพทย์ในการเลือกยาเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในกรุงเทพมหานคร / ภัทรา ไทยธรรมยานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
1117 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
1118 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา / สุดาพร อุปคำ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
ร้านค้า
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
1119 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting tourist purchasing decision on processed seafood in Samut Sakhon province / วันชัย ทองเขาอ่อน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
อาหารทะเล -- สมุทรสาคร
นักท่องเที่ยว -- สมุทรสาคร
1120 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ / นพรัตน์ เถระ / 2546 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเพาะปลูก
เกษตรกร -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77