ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง = Carotenoid content of flesh mango cv. chock-anan during ripening and frozen storage / รุจิภรณ์ พัฒนจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
แคโรทีน
มะม่วง -- การแช่เย็น
ผลไม้แช่แข็ง
1082 ปริมาณสิ่งขับถ่ายและค่าความสกปรกของของเสียจากสุกรที่น้ำหนักต่างๆ / เตือนใจ จันทร์ชัย / 2546 /Full Text
Subject
สุกร -- มูลสัตว์
ของเสียจากสัตว์
สุกร -- การเลี้ยง
สุกร -- การเจริญเติบโต
1083 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สุจิตรา มนตรีกุศล / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ทอง
ร้านทอง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1084 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรัญญา เจริญกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
1085 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ / วิเชียร ศรีพฤกษ์ / 2546 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานโทรศัพท์ -- เชียงใหม่
1086 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการซื้อตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะพงศ์ ชลวิวัฒน์มงคล / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ไปรษณียากร
ตราไปรษณียากร -- นักสะสมและการสะสม
1087 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของ โรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน / พีรมาศ วจนานวัช / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ปูนซีเมนต์
คอนกรีต -- การผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
คอนกรีต -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
1088 ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ = Situational factors, health promoting behaviors among health personnel of community hospitals in Nakhon Sawan province / มธุรดา ม่วงมัน / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- นครสวรรค์
โรงพยาบาลชุมชน -- นครสวรรค์
พยาบาล -- นครสวรรค์
พฤติกรรมสุขภาพ -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
Health manpower
1089 ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Situational factors, health promoting behaviors among nurses in Surat Thani Hospital / วันทนา ขวัญเมือง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พฤติกรรมสุขภาพ
พยาบาล -- พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- สุราษฎร์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
1090 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเนื้อสุกรของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พีรวุฒิ เชิดสถิรกุล / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
เนื้อสุกร
การขายปลีก -- เชียงใหม่
1091 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สุรพันธ์ อรชุน / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ประกันรถยนต์ -- ลำพูน
รถยนต์
1092 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ประตูพีวีซีเพื่อจำหน่ายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รสริน บุญเฉลียว / 2546 /Full Text
Subject
ประตูพีวีซี -- การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
1093 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจเลือกร้านหนังสือ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรังสี เกตุวิชิต / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านหนังสือ -- เชียงใหม่
1094 ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานพยาบาลในโครง การประกันสังคมของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Service marketing factoes influencing the selection of hospitals in the social security program by the employees of the Northern region industrial estate, Lamphun Province / ศรินยา จตุราวิชานันท์ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
สถานพยาบาล -- การตลาด
ประกันสังคม -- ลำพูน
1095 ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาติ อ้อมอารี / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ -- สมาชิก
1096 ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ปณตนนท์ เถียรประภากุล / 2546 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1097 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีอิทธิพลต่อดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิภาวี อุบลฉาย / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
เศรษฐศาสตร์มหภาค
1098 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในจังหวัดแพร่ / ปิยวร กุมภิรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- แพร่
พฤติกรรมทางเพศ
เพศ -- ความเสี่ยง
1099 ปัจจัยที่กำหนดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.1995-2001 / สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ดัชนี
1100 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = Related factors of amphetamine reuse among adolescents hospitalized in Thunyarak Hospital / สุลินดา จันทรเสนา / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด
แอมฟิตะมิน
การติดยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน
Dissertations, academic -- nursing
Amphetamine


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77