ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 บทบาทของอำนาจตุลาการในการระงับข้อพิพาทแรงงาน : กรณีศึกษาศาลแรงงานกลาง (เชียงใหม่) / สรศักดิ์ ศรีพิชญาการ / 2546 /Full Text
Subject
ศาลแรงงานกลาง (เชียงใหม่)
ข้อพิพาทแรงงาน -- เชียงใหม่
การระงับข้อพิพาท
กฎหมายแรงงาน
1042 บทบาทครูพลศึกษาในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / อาณัติ อยู่นัด / 2546 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย -- อุตรดิตถ์
ครูพลศึกษา -- อุตรดิตถ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
1043 บทบาททางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ = Political role of the students at higher education level in Nakhonsawan province / ศนิชา เหล่าชัย / 2546 /Full Text
Subject
การเมือง
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง
นักศึกษา -- นครสวรรค์
1044 บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาคหวังในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการคุรุสภา ตามทัศนะของสมาชิกคุรุสภาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / เจดีย์ เดชพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
คุรุสภา -- สมาชิก
ผู้อำนวยการคุรุสภา
ครู -- เชียงใหม่
1045 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลังปี พ.ศ. 2537 = Roles and authorities of the Community Heads Concerning the people's security and order after B.E. 2537 / ชาญ คำวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
1046 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา : กรณีศึกษาในเขตเชียงทอง หลวงพระบาง ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ถึงปัจจุบัน / ธารทิพย์ ไกรรณฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
สตรี -- หลวงพระบาง
สตรี -- ภาวะสังคม
การพัฒนาประเทศ -- ลาว
1047 บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพืชศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / ศรีสมร ชูด้วง / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง -- อาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา -- ลำปาง
พืชศาสตร์
1048 บทปฏิบัติการเรื่องวิธีการปรับฐานกล้องดูดาวให้ตรงขั้ว / ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
กล้องดูดาว
1049 บรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำพูน / สวนีย์ เดชรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
การจัดองค์การ
องค์การ
1050 บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของการทำปราสาทศพในจังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนศักดิ์ ไชยกุล / 2546 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
พิธีศพ
ปราสาท
พิธีศพ -- เชียงใหม่
1051 บริโภคนิสัยและภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สายทิพย์ วิชัยขัทคะ / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
บริโภคนิสัย -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล
1052 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือน ในเขตเมืองเชียงใหม่ / พันธุ์ระวี กองบุญเทียม / 2546 /Full Text
Subject
ยานพาหนะ -- การใช้เชื้อเพลิง
การใช้เชื้อเพลิง -- แบบจำลอง
น้ำมันเชื้อเพลิง
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
1053 แบบจำลองการใช้นำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตเมืองเชียงใหม่ = Fuel consumption model for private car in Chiang Mai Urban Area / มนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์ / 2546 /Full Text
Subject
การใช้เชื้อเพลิง -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง
การขนส่งทางบก
ยานพาหนะ -- แบบจำลอง
1054 แบบจำลองการทำนายความล้มเหลวของผลประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย / ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ / 2546 /Full Text
Subject
โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร
โรงสีข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงสีข้าว -- พยากรณ์
ความล้มเหลว
1055 แบบจำลองการไหลเวียนของลมในบรรยากาศชั้นล่างของจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย นาคะพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
ลม -- ความเร็ว
การไหลของอากาศ
บรรยากาศ
1056 แบบจำลองของวิสโคอิลาสติกในกล้วยกวน / กนกรัตน์ ศรีบุญเรือง / 2546 /Full Text
Subject
กล้วยกวน
ผลไม้ -- การเก็บและรักษา
ความหนืด
1057 แบบจำลองความต้องการเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ / จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ / 2546 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- เชียงใหม่
คมนาคม
แบบจำลอง
การเดินทาง
1058 แบบจำลองแบบกริดสำหรับคาดคะเนความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเป็นพื้นที่จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ / กิตติ โคตมา / 2546 /Full Text
Subject
คาร์บอนมอนอกไซด์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
1059 แบบจำลองเลือกการเดินทางสำหรับรถนักเรียน และยานพาหนะอื่นใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน / พิเชฐพงศ์ ขวัญคีรี / 2546 /Full Text
Subject
การเดินทาง
การขนส่ง -- เชียงใหม่
คมนาคม
รถนักเรียน
1060 แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน / พิเชฐ เตชาวัฒนากูล / 2546 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย
ธนาคารและการธนาคาร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77