ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 แนวทางการอบแห้งลำไยทั้งลูกแบบใช้อุณหภูมิการอบแห้งเป็นลำดับขั้น = Drying strategy of whole longan with stepwise drying temperature / ชลิตา พึ่งจาบ / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
อากาศ -- การนำกลับมาใช้ใหม่
การใช้พลังงาน
1022 แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูสายช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา / สุรชัย แซ่อึ้ง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
ครูช่างอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1023 แนวทางในการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ = Guideline for activity based costing system of public sector : Case Study of Phrae Provincial Treasury Office / รวีวรรณ บูรณศิริ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
การบัญชีต้นทุน
1024 แนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย = Guideline for cost reduction by using activity based costing system : case study of Thai cosmos foods company limited Chiang Rai Province / ศุภนันท์ ชุ่มใจ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทไทยคอสมอสฟู้ดส์
ต้นทุนการผลิต
การควบคุมต้นทุนการผลิต
บริษัท -- เชียงราย
1025 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านศรีบุญเรือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Approaches to increase efficiency of village fund management of Sriboonruang village, Saraphi district, Chiang Mai province / ศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ / 2546 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- สารภี (เชียงใหม่)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน -- สารภี (เชียงใหม่)
1026 แนวโน้มการรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ / เขมิกา พันธุ์วิไล / 2546 /Full Text
Subject
การทำงาน
การจ้างงาน
คนพิการ -- การจ้างงาน -- เชียงใหม่
1027 บทบาทของกองทัพภาคที่ 3 ในการขจัดปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-พม่า / พงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ / 2546 /Full Text
Subject
กองทัพภาคที่ 3
ยาเสพติด -- การควบคุม
ชายแดน
1028 บทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาโรคเอดส์ในตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Family role in health caring : A Case Study of AIDS Ban - Kha Subdistrict, Muang District, Lampang Province / พรทิพย์ เข็มเงิน / 2546 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- ลำปาง
ผู้ดูแลผู้ป่วย -- ลำปาง
1029 บทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา อำเภองาว จังหวัดลำปาง / พัสตราภรณ์ มะโนแสน / 2546 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- ลำปาง
ยาเสพติด -- การควบคุม
โรงเรียน -- ลำปาง
การขยายโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1030 บทบาทของครูสังคมศึกษาในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน หมู่บ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา / วิรัตน์ ใจเอื้อ / 2546 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- พะเยา
ประชาธิปไตย
ชุมชน
บ้านสบขาม (พะเยา)
1031 บทบาทของธุรกิจชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทในภาคเหนือของประเทศไทย / ธิเดช จันทราเดช / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
ความจน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความจนในชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
1032 บทบาทของนายกเทศมนตรีกับการตอบสนองความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน / สำราญ นวชัย / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาล -- ลำพูน
นายกเทศมนตรี -- ลำพูน
1033 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Parents' roles in encouraging reading and reading interest of Mathayom Suksa 5 students, Chiang Mai University demonstration school / จิราพร คำด้วง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
การส่งเสริมการอ่าน -- เชียงใหม่
1034 บทบาทของพยาบาลในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ / ณภัทร อุดทาเรือน / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
1035 บทบาทของรัฐบาลชวน หลีกภัย ด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน : กรณีพม่า / อุษามาศ เสียมภักดี / 2546 /Full Text
Subject
ชวน หลีกภัย, 2481-
สิทธิมนุษยชน -- พม่า
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
1036 บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธนวัฒน์ ยอดใจ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สมาชิก
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
1037 บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1038 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมือง : กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ = Roles of the local press in political development : A Case Study of The Chiang Mai News / สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว / 2546 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
เศรษฐศาสตร์การเมือง -- เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การเมือง
การพัฒนาทางการเมือง
1039 บทบาทของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ต่อนโยบายสาธารณะ / อัญมณี ปินใจ / 2546 /Full Text
Subject
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายสาธารณะ -- เชียงใหม่
1040 บทบาทของอาเซียนกับการดำเนินงานทางการเมืองและความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็น / ปฏิพัทธ์ สวัสดี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การเมืองและการปกครอง
ความมั่นคง -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเมือง
สงครามเย็น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77