ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ / นทีทิพย์ สรรพตานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์
การเมือง
1002 แนวทางการจัดการอาชีพหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / เอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
กะลามะพร้าว
1003 แนวทางการจัดทำงบประมาณโดยใช้ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม : กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / พิมลพร ไชยยะเรือน / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
งบประมาณ
การบัญชีต้นทุน
1004 แนวทางการจัดทำต้นทุนตามระบบต้นทุนกิจกรรมขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาสถานวิชาการนานาชาติ = Guideline for activity based costing system for an autonomous organization of Chiang Mai University : Case study of international center / พิมพ์พรรณ กันธะคำ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานวิชาการนานาชาติ -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
การควบคุมต้นทุนการผลิต
1005 แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย / สุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ / 2546 /Full Text
Subject
มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
งบประมาณโรงเรียน
โรงเรียน
1006 แนวทางการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล / วิม อินต๊ะแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สวัสดิการข้าราชการ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1007 แนวทางการดำเนินงานโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / พนมกร สมฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
กีฬา -- แม่ฮ่องสอน
โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์
1008 แนวทางการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / โสมนัส ทองงาม / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
ครูอนุบาล
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1009 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / พรรณวิไล รักวิโรจน์สุข / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- อาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
1010 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตาม มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 กับมาตรฐาน COSO = Guideline of internal control assessment on auditing No. 400 and COSO / กาญจนา ทารินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
1011 แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง = Guideline for implementing Total Quality Management to increase efficiency of internal auditing of The Comptroller General's Department / รัศมี ยาสมุทร / 2546 /Full Text
Subject
กรมบัญชีกลาง
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมคุณภาพ
1012 แนวทางการปรับปรุงระบบการให้บริการศุลกากรของที่ทำการศุลกากรประจำเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / วีร์รุทร หวันแสง / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ศุลกากร
ที่ทำการศุลกากร
เขตอุตสาหกรรมการส่งออก
1013 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อรรถพล บาลยอ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม
1014 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหนองโบสถ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Apprpaches to develop village fund management in Nong Bo Sod village, San Sai district, Chiang Mai province / เกศสุดา ปินไชย / 2546 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- สันทราย (เชียงใหม่)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน -- สันทราย (เชียงใหม่)
1015 แนวทางการพัฒนากำลังพลสำรองของกองทัพไทย / ณรงค์ พงษ์พันธ์เดชา / 2546 /Full Text
Subject
กองทัพ -- ไทย
ทหาร -- ไทย
กองทัพ -- อัตรากำลัง
1016 แนวทางการพัฒนาโครงการงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / นงนุช เพ็ชรชนะ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
โครงการงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฟาร์ม
สัตว์ -- การเลี้ยง
1017 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / ศิริลักษณ์ ทองมาลัย / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ครู -- ลำพูน
1018 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง / ภานุวัตร อินทจักร์ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา -- นักเรียน
นักเรียนอาชีวศึกษา
การศึกษา -- มาตรฐาน
1019 แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรบ้านโป่งรู ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / นิภา เซ็มมี / 2546 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ลำพูน
หนี้ -- ลำพูน
ลูกหนี้ -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
บ้านโป่งรู (ลำพูน)
1020 แนวทางการพัฒนาระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ / จินตนา ยะจอม / 2546 /Full Text
Subject
นักโทษหญิง -- เชียงใหม่
การบริหารงานราชทัณฑ์ -- เชียงใหม่
เจ้าพนักงานเรือนจำ -- เชียงใหม่
ทัณฑสถาน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77