ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ทัศนคติของสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน ต่อการให้บริการสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรงค์ รอดเจริญ / 2546 /Full Text
Subject
โครงการธนาคารประชาชน
สินเชื่อ -- การบริหาร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
982 ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่า : กรณีความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-พม่า = Attitudes of the parliamentary members toward the Thai-Myanmar relationship: A case study of drug enforcement policy of the Thai-Myanmar Border / นิคม เชาว์กิตติโสภณ / 2546 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
สมาชิกรัฐสภา
ชายแดน
ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- พม่า
983 ทัศนคติต่อการบริหารความปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์ การบริหาร ความปลอดภัย และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / บัณฑิต จารุเนตร / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- พนักงาน
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
984 ทัศนคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ศิริพร วงค์ชัย / 2546 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
985 ทัศนคติที่มีต่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการร้านขายยาในจังหวัดสมุทรสาคร = Drugstore entrepreneurs attitude towards medical supplies purchasing via internet in Samut Sakhon province / พิทยา นาครธรรม / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
ร้านขายยา -- สมุทรสาคร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- สมุทรสาคร
เวชภัณฑ์ -- สมุทรสาคร
อินเตอร์เน็ต -- สมุทรสาคร
986 ทัศนคติที่มีต่อการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในชุมชน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People attitude towards AIDS prevention in Bankao sub-district, Mueang District, Samut Sakhon Province / ธีรดา สุธีรวุฒิ / 2546 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ตำบลบ้านเกาะ (สมุทรสาคร)
สมุทรสาคร -- ประชากร -- ทัศนคติ
987 ทัศนคติที่มีต่อพลังงานทดแทน (เอทานอล) เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร = Consumer attitude towards alternative energy (ethanal) used for automobile in Samut Sakhon Province / พรเพ็ญ เลิศทัศนวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พลังงานทดแทน
เชื้อเพลิง -- สมุทรสาคร
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
988 ทัศนคติในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดสมุทรสงคราม = Customer attitude towards the usage of GSM advance mobile phone system in Samut Songkhram province / พัชรี ซีประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- สมุทรสงคราม
989 ทัศนคติในการใช้บัตรเอทีเอ็มของผู้ใช้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / รมย์ สาธิตพัฒนศิริ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัตรเครดิต -- ลำพูน
990 ทัศนคติในการใช้สมุนไพรไทยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factory worker attitude towards consuming Thai's herbs in Mueang District, Samut Sakhon Province / สุธิชัย ศรีสุภัควงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
โรงงาน
สมุนไพร
991 ทัศนคติผู้บริโภคต่อร้านจำหน่ายทองโบราณ ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย / พงษ์ศักดิ์ พูลสุข / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- สุโขทัย
ร้านทองโบราณ
ทอง
992 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาบ้า / วรการ ปัญณะวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
ยากระตุ้นประสาท
ยาเสพติด -- การควบคุม
การลงโทษ
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
993 ทัศนะของนายอำเภอต่อปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล / วิโรจน์ ธิตา / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายอำเภอ
994 ทัศนะของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพาภรณ์ รักษาคุณ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
995 ทัศนะมนุษยนิยมและวินยนิยมในการควบคุมดูแลนักเรียนของครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร / อังคณา ผิวเกลี้ยง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
มนุษยนิยม -- กรุงเทพฯ
วินยนิยม -- กรุงเทพฯ
ครู -- กรุงเทพฯ
996 นโยบายการเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรา : กรณีศึกษาบ้านม่อนป่ายางเหนือ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / จำรัส กันทะสัก / 2546 /Full Text
Subject
สุรา
บ้านม่อนป่ายางเหนือ (เชียงราย)
997 นิเวศวิทยาประชากรของด้วงเต่า Rodolia fumida Mulsant (Coleoptera : Coccinellidae) = Population ecology of coccinellid beetle, rodolia fumida mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) / นิสิต บุญเพ็ง / 2546 /Full Text
Subject
ด้วงเต่า -- เชียงใหม่
998 นิเวศวิทยาประชากรของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) และศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Population ecology of the melon Fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: tephritidae), and its natural enemies in Chiang Mai province / ศมาพร แสงยศ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวันแตง
แมลงศัตรูพืช -- เชียงใหม่
999 แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฎในประเพณีแห่เทียนพรรษาของประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี / ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
ปรัชญา
วันเข้าพรรษา
วันสำคัญทางศาสนา
อุบลราชธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1000 แนวทางการแก้ปัญหาการขาดวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน / สุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ / 2546 /Full Text
Subject
วินัยในโรงเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77