ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Preparation of collegial supervision action plan of Ban Laoyao school, Soem Ngam district, Lampang province / อ้อมทิพย์ ท่าจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
82 การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารรูปแบบโรงเรียนแบบรวมศูนย์ ของโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ราษฎร์รังสฤษธิ์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / กัมพล โยกาศ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง
โรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ราษฎร์รังสฤษธิ์
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
83 การจัดเวลาให้กับการประมวลผลโดยใช้หลักการแยกประเภท / ปริญญา กรพิทักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การโปรแกรมระบบ
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
84 การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2544 = Budget allocation of Chiang Rai Provincial Administrative Organization in 2001 / กิติพงษ์ นามวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย -- งบประมาณ
งบประมาณ
85 การจำแนกสายพันธุ์ของ Bradyrhizobium ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ยีน nodC / วรอนงค์ มาภักดี / 2546 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ไรโซเบียม
86 การจำลองแบบวิสโคอิลาสติกของมะม่วงกวน / อุทัยวรรณ ฉัตรธง / 2546 /Full Text
Subject
เพกติน
มะม่วงกวน
ผลไม้กวน
87 การจำลองแบบสภาพอากาศเชิงตัวเลขบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย / สิทธิเดศ ศรีน้อย / 2546 /Full Text
Subject
อากาศ -- แบบจำลอง
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิอากาศ
88 การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง = Growth and development and propagation of pitcher plant (Nepenthes supp.) / อำพร ขุมดินพิทักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง -- การเจริญเติบโต
หม้อข้าวหม้อแกงลิง -- การขยายพันธุ์
89 การช่วงชิงอัตลักษณ์ กระเทย ในงานคาบาเรต์โชว์ / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา / 2546 /Full Text
Subject
เพศ
การแสดง
90 การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ชีวัน บุญตั๋น / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ความนับถือตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
91 การใช้กลวิธีที่เน้นการตั้งคำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ / สลิลา พันชนะ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- คำถามและคำตอบ
การแก้ปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
92 การใช้กลวิธีในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และกลวิธีในการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / พัชริดา วงค์ใจหาญ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
93 การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
94 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค / อำพล วริทธิธรรม / 2546 /Full Text
Subject
พืชอาหารสัตว์
กากเมล็ดฝ้าย
โค -- อาหาร
95 การใช้การประเมินตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Use of authentic assessment to enhance multiple intelligences of Prathom Suksa 4 Students / พิมพ์นิภา จงเกษการณ์ / 2546 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
พหุปัญญา
96 การใช้การสอนแบบชักชวนเสริมด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์องค์ความรู้นิยม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและลดความวิตกกังวลของผู้เรียน / รุ่งรัตน์ มองทะเล / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความวิตกกังวล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
การสอน
97 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง / นันทนา แรงจริง / 2546 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
วัฒนธรรม
กลุ่มสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ม้ง
98 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง / นิตยา วิเศษพานิช / 2546 /Full Text
Subject
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
กิจกรรมของนักเรียน -- พฤติกรรม
99 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวัฒน์ รักชาติ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย -- นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
กลุ่มสัมพันธ์
100 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กัลยา สุรีย์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความเชื่อมั่น -- แพร่
ความรับผิดชอบ -- แพร่
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
กลุ่มสัมพันธ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77