ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ทัศนคติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ต่อนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า / พลศักดิ์ อนันต์รัตนวิมล / 2546 /Full Text
Subject
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ประกันสุขภาพ
962 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต / 2546 /Full Text
Subject
การประหารชีวิตและเพชฌฆาต
การลงโทษ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
963 ทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / จันทิมาพร ทองนาค / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง -- การบริหาร
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
964 ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลหญิงตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / รองจันทร์วงศ์รจิต / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาล -- เชียงใหม่
ปลัดเทศบาลหญิง -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
965 ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพะเยา / สยาม ปรีชา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจชุมชน
การจัดการผลิตภัณฑ์ -- พะเยา
966 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคม : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / สมสิทธิ์ ติ๊บแปง / 2546 /Full Text
Subject
การจัดระเบียบสังคม
การควบคุมทางสังคม
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
967 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยต่อการให้บริการของข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน = Attitudes of people in Sukhothai province towards the servuces of the Land Department's officers / พิมพันธ์ หุ่นสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักที่ดินจังหวัดสุโขทัย -- ข้าราชการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สุโขทัย
สุโขทัย -- ประชากร -- ทัศนคติ
968 ทัศนคติของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการจัดระเบียบการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ยงยุทธ ศศิวรรณพงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
รถยนต์
คนขับรถ -- เชียงใหม่
969 ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ในชนบท : กรณีศึกษาในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา สิทธิวัง / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
970 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Consumer attitude towards lubricant for gasoline engine in Mueang district, Samut Sakhon province / ฐิติมา ตันติวุฒิกุล / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- สมุทรสาคร
น้ำมันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน
971 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Consumer attitude towards retail stores in Krathum Baen district, Samut Sakhon province / ฐิตินันท์ วรธรรมานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านค้าปลีก -- สมุทรสาคร
972 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Consumer attitude towards retail stories in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province / พีรพล รักษา / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านค้าปลีก -- สมุทรสาคร
973 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Consumer attitude towards retail store in Muenag, district, Samut Sakhon province / นุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านค้าปลีก -- สมุทรสาคร
974 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอิสระในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / อวยพร อึ้งจิตรไพศาล / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง
975 ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อการประกอบธุรกิจประมงนอกน่านน้ำในประเทศอินโดนีเซีย = Attitude of fishery entrepreneurs in Samut Sakhon province towards overseas fishery fishery in Indonesia / สุนิสา สุทธิกาญจนวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ
ประมง -- สมุทรสาคร
ประมง -- อินโดนีเซีย
การจัดการประมง -- สมุทรสาคร
การจัดการประมง -- อินโดนีเซีย
976 ทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อการเลือกยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The tax payers' attitudes in selecting file tax return and tax payment through internet in Mueang Disreict, Chiang Mai Province / วนิสรา สุวรรณมงคล / 2546 /Full Text
Subject
ภาษี
อินเตอร์เน็ต
977 ทัศนคติของพนักงานออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการกระจายอำนาจการบริหาร / พรรณิภา มณีสด / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- พนักงาน
ธนาคารออมสิน -- การบริหาร
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
978 ทัศนคติของลูกค้าต่อตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร = Customer attitude towards Talaythai market, Samut Sakhon Province / โกเศศ สุทธิกาญจนวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
อาหารทะเล -- สมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประมง -- สมุทรสาคร
979 ทัศนคติของลูกค้าต่อตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = Customer attitude towards Maeklong Fishery Cooperative in Mueang district, Samut Songkhram Province / จิดาภา ซิ้มสกุล / 2546 /Full Text
Subject
สหกรณ์ประมงแม่กลอง
ปลา -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสงคราม
980 ทัศนคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้ง = The attitude of commercial bank users in Mueang District Chiang Mai Province towards Internet Banking / จิระกานต์ คำบุญเรือง / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77