ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจผลิตบล็อกประสานในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on interlocking block Manufacturing Business in Chiang Mai Provicre / ศิริทิพย์ บุญเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
คอนกรีตบล็อก -- ต้นทุนและประสิทธิผล
คอนกรีตบล็อก -- เชียงใหม่
942 ต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of plastic crushing industries in Chiang Mai Province / ศุภรัตน์ โออริยกุล / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติก
พลาสติก
943 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการดำเนินงานตามนโยบายประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร / รพีพร ประคัลภากร / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร
ประกันสังคม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
โรงพยาบาลเอกชน -- แพร่
944 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ : กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราจังหวัดพะเยา = Cost and return of pararubber in Northern region : case study of the supporting pararubber project in Phayao province / ชไมพร ไชยลังกา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราจังหวัดพะเยา
ต้นทุนการผลิต
ยางพารา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
945 ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 : กรณีศึกษา พันธุ์พืชใหม่ และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น / สุธาสินี จิณสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
พืชพื้นเมือง
การอารักขาพืช
พันธุ์พืช
946 ต้นทุนเอ็กซ์เทอร์นัลลิตีของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ = Externality cost of electricity generation from biogas / อภิชาติ เชี่ยววานิช / 2546 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
พลังงานไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ
ฟาร์มสุกร
947 ตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบแสดง รายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Determinants influencing decisions of entrepreneuts to submit value added tax forms via internet in Mueang District, Chiang Mai Province / สมกมล ชาติชำนิ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
948 ตัวบ่งชี้การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา : กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / พันท์ คำพรรษา / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
การประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
949 ตำรับมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการอาหารท้องถิ่น ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Standard recipes and nutritive values of local foods in lablae district, Uttaradit province / จุรีรัตน์ ชูโลก / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
950 ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 / พัสกร เจียตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
951 ท้องถิ่นนิยมกับชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 ในจังหวัดเชียงใหม่ / ชินภัทร์ สมุทรทัย / 2546 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย
ท้องถิ่นนิยม
952 ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 / มณีรัตน์ คะชา / 2546 /Full Text
Subject
กีฬา -- แง่จิตวิทยา
นักวอลเลย์บอล -- เชียงใหม่
953 ทัศนคติของข้าราชการต่อการใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ สาขานครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Civil servant attitude towards Krung Thai Bank Circle Loans of Nakhonchaisri Branch in Nakhon Chai si District, Nakhon Pathom province / นิพันธ์ รุ่งเรืองศุภรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- นครปฐม
สินเชื่อ -- นครปฐม
ธนาคารพาณิชย์ -- นครปฐม
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
954 ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ศักดิ์ศรี ยะปาละ / 2546 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีพิเศษ
การสืบสวน
คดีและการสู้คดี
ตำรวจ -- เชียงใหม่
955 ทัศนคติของคนกลางต่อการขายอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งของ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) = Intermediaries attitude towards selling frozen food products of pakfood (Public) Company Limited / สหัสญา ตั้งหมั่นกิจ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทแพ็คฟู้ด
พ่อค้าคนกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกึ่งสำเร็จ
956 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานพม่าอพยพในจังหวัดเชียงใหม่ / สมเพชร เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
แรงงาน -- พม่า
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
การสำรวจทัศนคติ -- เชียงใหม่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
957 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ เดชะกัน / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
หมู่บ้านถวาย (เชียงใหม่)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
การตลาด
958 ทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเป็นผู้ประกอบการ / สุภาภรณ์ ขาวสวย / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
959 ทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางต่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเขตจังหวัดลำปาง / โยธิน วงค์พุ่ม / 2546 /Full Text
Subject
จังหวัด -- การบริหาร
ตำรวจ -- ลำปาง
960 ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of the persons concemed toward the process of the election commission recruitment of Chiang Mai province / ภาวัต เทียมกลิ่น / 2546 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77