ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในจังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน / รังสรรค์ เฉลิมวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
โครงการธนาคารสงเคราะห์
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ที่อยู่อาศัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
922 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย / สาคร ศรีสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
การเงิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
องค์กรการเงินชุมชน
กลุ่มสหกรณ์
กลุ่มออมทรัพย์
923 โครงสร้างกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน อาร์ แซด ทอรี / ศิรามาศ โกมลจินดา / 2546 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
924 โครงสร้างค่าจ้างและแบบแผนการจ้างงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) / กุลฤดี เฒ่าทา / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ค่าจ้าง -- ลำพูน
การจ้างงาน -- ลำพูน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
925 โครงสร้างทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน / ปิยารัช เชยวัดเกาะ / 2546 /Full Text
Subject
สิ่งทอ -- การตลาด -- ลำพูน
บ้านดอนหลวง (ลำพูน)
926 งานประดับกระจกในมัณฑเลย์ : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพม่าระหว่างสมัยราชวงศ์คองบองตอนปลายถึงสิ้นสมัยอาณานิคม (พ.ศ.2360-2491) / สิทธิพร เนตรนิยม / 2546 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมพม่า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กระจก -- การออกแบบ
พม่า -- ภาวะสังคม
มัณฑะเลย์ -- ภาวะสังคม
927 จลนศาสตร์ของการอบแห้งลิ้นจี่ = Drying kinetics of lychee / บัญชา พุทธกาล / 2546 /Full Text
Subject
จลนศาสตร์
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
928 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- การรักษาด้วยฮอร์โมน
การรักษาด้วยฮอร์โมน
ฮอร์โมน
สตรี -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Hormones
Menopause
929 ชีววิทยาและศักยภาพการเป็นตัวห้ำของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Montandoniola moraguesi (Puton) (Hemiptera: Anthocoridae) = Biology and predatory potential of anthocorid thrips predator, montandoniola moraguesi (Puton) (Hemiptera: anthocoridae) ชัยรัตน์ สนศิริ / ชัยณรัตน์ สนศิริ / 2546 /Full Text
Subject
เพลี้ยไฟ
มวนตัวห้ำ
แมลงศัตรูพืช
930 ชุมชนชายกว๊านพะเยากับการจัดการป่าชุมชน / สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา / 2546 /Full Text
Subject
ป่า
ป่าชุมชน
กว๊านพะเยา
931 ฐานอำนาจในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / ธราดล แสงหงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร -- ลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ภาวะผู้นำ
932 ดัชนีการเก็บเกี่ยวของหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ (Morus alba var. Chiangmai) ในและนอกฤดูการเก็บเกี่ยว / ปัทมาภรณ์ สุขบุญพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
หม่อน -- การเก็บเกี่ยว
หม่อน
933 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง = Domestic resources cost of the ceramics industry in Lampang Province / ชาคริต จันทร์วิจิตร / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
934 ต้นทุนดำเนินการในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี = Operating cost of home care service of primary care unit at Udonthani Hospital / สุกัลยณี สิงห์สัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี. ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริการทางการแพทย์ -- อุดรธานี
การเยี่ยมบ้าน
บริการอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
Home care services
935 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกองุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ / ร่มรัฐ กันธารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
องุ่น -- ต้นทุนและประสิทธิผล
936 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะปลูกส้มโอท่าข่อยในจังหวัดพิจิตร / สุรีย์ เดชะศิลารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ส้มโอท่าข่อย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
เกษตรกร -- พิจิตร
937 ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำไวน์ลำไย : กรณีศึกษา สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน จำกัด = Cost and return of Longan wine production: case study of Umomg Lamphun Wine Cooperative Organization Limited / ประภัสสร คงศิริวัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน
ต้นทุนการผลิต
ไวน์ลำไย
938 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันฝรั่ง ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Cost and return on a potato planting in Amphoe Chae Hom, Changwat Lampang / วิเชียร ปวงคำไหล / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
มันฝรั่ง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
939 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงเห็ดหอม ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of shiitake mushroom cultivation in Doi Saket District, Chiang Mai Province / กมลรัตน์ นนทรีย์ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เห็ดหอม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
940 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns of cleaning business in Mueang District Chiang Mai Province / ศุภมาส ศิริธร / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ความสะอาด
การทำความสะอาด
การลงทุน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77