ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / อัมพิกา นรินทรกุล ณ อยุธยา / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ข้าวพัน
ข้าว -- อุตรดิตถ์
902 คุณภาพการพยาบาลของงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุนทรี เหลี่ยวตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Nursing
903 คุณภาพการพยาบาลของแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ / เกตุ ปัญญา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Surgery
904 คุณภาพของกล้วยน้ำว้าอบด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดหมุน = Quality of dehydrated banana (Kluai Nam Wa) by Solar Tunnel and Rotary Tray Dryers with Hot Air / พัชรกานต์ บัวนาค / 2546 /Full Text
Subject
กล้วยอบ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้ง
905 คุณภาพของกล้วยหอมทองอบด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดหมุน = Quality of dehydrated banana (Kluai Hom Thong) by Solar Tunnel and Rotary Tray Dryers with Hot Air / ธีราพร ปฏิเวธวิทูร / 2546 /Full Text
Subject
กล้วยอบ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้ง
906 คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย = Quality of the essential oils from aromatic plants cultivated in Northern Thailand / วิริยา คณารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
น้ำมันหอมระเหย -- การผลิต
พืชให้กลิ่นหอม
Essences and essential oils -- Thailand, Northern
Aromatic plants -- Thailand, Northern
Lavender oil
907 คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Quality of life and social support of persons with schizophrenia / อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Social support
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
908 คุณภาพชีวิตการทำงานและการปรับตัวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life and adjustment of private hospital's nurses, Chiang Mai Province / พัชรี ศรีศิริสิทธิกุล / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
การปรับตัว
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
909 คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในชุมชนชาวแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Quality of life of people in boat house community, Mueang District, Phitsanulok Province / ประภาส บารมี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- พิษณุโลก
ชาวแพ -- ภาวะเศรษฐกิจ
ชาวแพ -- ภาวะสังคม
ชาวแพ -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Quality of life -- Phitsanulox Province Mueang District
910 คุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Quality of life of monopausal women in Tak Ork Subdistrict Ban Tak District Tak Province / เพชรา คงศรี / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Menopause
หญิงวัยทอง
คุณภาพชีวิต -- บ้านตาก (ตาก)
วัยหมดระดู -- บ้านตาก (ตาก)
911 คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of street vendors at Tha Phae Walking Street Project Chiang Mai Province / ไพฑูรย์ เยาวโสภา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
พ่อค้า -- เชียงใหม่
Tha Phae Walking Street Project
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
912 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มอาการเนโฟรติค
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การพยาบาล
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Nephrotic syndrome
913 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วรเชษฐ์ ค่วยเทศ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
914 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในจังหวัดลำปาง / ต่อลาภ สุขพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
นักบัญชี
การบัญชี
สถานประกอบการ -- ลำปาง
915 คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์จิตร เธียรสิริ / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัดการ
การขายปลีก
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
916 เครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ของผู้รับเหมาก่อสร้างในชุมชนชนบท / ประทานพร วังสุริยนันท์ / 2546 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ชุมชน
ช่าง
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
บ้านอุเม็ง (เชียงใหม่)
917 เครือข่ายประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพในชุมชน :กรณีศึกษากิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = Civil network and health development in community: a case study of Phu Phiang Minor District, Nan Province / เจษฎากร โนอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ชุมชน
ประชาสังคม -- น่าน
918 เครื่องเขินเชียงใหม่กับการเปลี่ยนแปลงการผลิต / นงลักษณ์ ขันอุระ / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องเขิน -- เชียงใหม่
บ้านนันทาราม -- เชียงใหม่
919 เครื่องมือผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนวิชาระบบบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น = Development of electronic learning tools for the introduction to database management system course / สุวรรณี จันต๊ะวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
การสอนด้วยสื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดการฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
920 เครื่องมือสำหรับแปลงเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ / บุญญาลักษณ์ วรรณกุล / 2546 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
ฐานข้อมูล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77