ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้รถยนต์ญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ / บงกช ชื่นกลิ่น / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
882 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์รายวัน บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่ / สมคเณ แสงวัฒนะ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่ -- พนักงาน
การสัมภาษณ์
การทำงาน
883 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพของลำไยอบแห้ง / ปริญญา จันทร์ต๊ะแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง -- ราคา
ลำไยอบแห้ง -- คุณภาพ
884 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ / ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โภชนาการ
ครอบครัว
นักเรียนอนุบาล -- แพร่
885 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและบุคลิกภาพของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ / อาภาภรณ์ พิทักษ์กำพล / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ผู้บังคับบัญชา
ความผูกพันต่อองค์การ
886 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลในพอร์ซเลนทันตกรรม / เนติมา สว่างวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
พอร์ซเลนทางทันตกรรม
ฟันปลอม
วัสดุเซรามิก
887 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมบัติเชิงกลในเซรามิกแบเรียมไทเทเนต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / วรรณวิลัย ไชยสาร / 2546 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตไททาเนต
แบเรียมไทเทเนต
ไดอิเล็กทริก
วัสดุเซรามิก
888 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของครูลิคและรุทนิค = Ability in solving physics word problem of upper secondary school students throug Krulik and Rudnick work problem solving process / เจนศึก โพธิศาสตร์ / 2546 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
889 ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกผลผลิตลำไยสดของภาคเหนือของประเทศไทย / อารณี อินต๊ะไพร / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การส่งออก
ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ)
890 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ / ภัทรา โสภาศรี / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำพูน
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
891 ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษา สายวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สนธยา สัจจะธีระกูล / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
ประวัติศาสตร์
892 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากการที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง : กรณีศึกษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ สาธิต อิ่นสุขศรี / สาธิต อิ่มสุขศรี / 2546 /Full Text
Subject
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ต้องหา -- แง่เศรษฐกิจ
ผู้ต้องหา -- แง่สังคม
893 ความหลากชนิดของด้วงดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชินชูและศักยภาพการเป็นตัวห้ำ / ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
ด้วงดิน
ตัวห้ำ
894 ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณไรโซสเฟียร์ของ Acorus gramineus Sol.ex W.A.T. Stemona sp. และ Gloriosa superba Linn. / อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช / 2546 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
พืชสมุนไพร
895 ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำพูน / อังคณา อินตา / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืช -- ลำพูน
พันธุศาสตร์พืช
896 ความหลากหลายของสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ปี 2543-2544 / ศิริพงษ์ เกียรติประดับ / 2546 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
คุณภาพน้ำ
อ่างเก็บน้ำบางพระ
897 ความหวังของเด็กที่ถูกทารุญกรรมกับเด็กที่ไม่ถูกทารุณกรรม / วรรณา บุญเซ่ง / 2546 /Full Text
Subject
เด็กที่ถูกทารุณ -- เชียงใหม่
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
898 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลศาสตร์โดยแมโครมีเดียแฟลช MX / อุทัย ปะโมนะตา / 2546 /Full Text
Subject
กลศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แฟลช เอ็มเอ็กซ์
899 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลลำพูน = Costs of adverse drug reactions of inpatients at female medical ward, Lamphun Hospital / พิมพ์ชนก ขันแก้วหล้า / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
Hospital wards -- Lampoon
Hospitals -- Cost of operation
Drugs -- Side effects
ยา -- ผลข้างเคียง
ค่ารักษาพยาบาล
การใช้ยา
900 ค่านิยมในการบริโภคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยะดา ศิริเจริญไชย / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77