ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมีอคติทางเพศและการรับรู้ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา กับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ / สรัญญา จันทรรวงทอง / 2546 /Full Text
Subject
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ความผูกพันต่อองค์การ
ความยุติธรรม
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -- นครราชสีมา
ผู้บังคับบัญชา
862 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของ พนักงานและประสิทธิผลของหน่วยงานในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 1 / วันดี ทับทิม / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
ผู้นำ
863 ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์ภายใต้บริบทเมืองมรดกโลกกับการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพภายในเขตอนุรักษ์เมืองหลวงพระบางในช่วงปี 1998 - 2001 / ราเชน อินทวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
มรดกโลก
หลวงพระบาง
864 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงานและการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ / สุจริต ทุมจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ความเครียดในการทำงาน -- อำนาจเจริญ
ความพอใจในการทำงาน -- อำนาจเจริญ
พยาบาล -- อำนาจเจริญ
865 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและความสามารถของนักกีฬา มวยสากลสมัครเล่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 / วรวุฒิ คำด้วง / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักมวย -- เชียงใหม่
มวยสากล
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
866 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / สุธิดา พลชำนิ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
ความฉลาดทางอารมณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
867 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิต่อการเจริญของเชื้อรา และการเกิดกรดไขมันอิสระในการเก็บรักษาข้าวเปลือก = Relationship between relative humidity and temperature on fungal growth and free fatty acid in paddy storage / เรืองฤทธิ์ กันธา / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก -- ความชื้น
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
ความชื้นสัมพัทธ์
868 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำแบบเน้นการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผล ของหน่วยงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล / ประทานพร ทองเขียว / 2546 /Full Text
Subject
ผู้นำ
ความผูกพันต่อองค์การ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล -- แม่ฮ่องสอน
869 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าและความสำเร็จในการทำงานของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / อ่อนนุช พิพัฒนางกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 10
การให้คำปรึกษา
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความสำเร็จ
870 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานและค่านิยมการบริการ ของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ ศิริพร พันธุรี / ศิริพร พันธุลี / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
ค่านิยม
871 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจและการใช้เทคนิคของโค้ชที่ช่วยในการพัฒนาความมั่นใจของนักกีฬาเทนนิสในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 / ณัฐวุฒิ กลิ่นนาค / 2546 /Full Text
Subject
เทนนิส
นักกีฬา -- ไทย
ความเชื่อมั่นในตนเอง
กีฬาแห่งชาติ -- เชียงใหม่
872 ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นและทนทาน การรับรู้เหตุการณ์ลบในชีวิตกลวิธีการเผชิญปัญหา กับสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย / เพ็ญประภา ปริญญาพล / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สุขภาพ
จิตวิทยา
ความยืดหยุ่น
การรับรู้
873 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียและความตระหนักในปัญหาของเสียของผู้ประกอบการร้านอาหาร กับการจัดการของเสียร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เพียรทอง ขันติพงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ของเสีย -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
874 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย / พริ้มรวี สมงาม / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ -- เอเชีย
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
875 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการควบคุมความคิดตามแนวพุทธวิธีในวิตักกสัณฐานสูตร กับ ความคิดอัตโนมัติด้านลบ และความซึมเศร้า / พระมงคล ชัยวุฒิ / 2546 /Full Text
Subject
ความคิดทางลบ -- เชียงใหม่
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
ความคิด
876 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่ออาชีพและความสำเร็จในอาชีพ ของผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม / ลลนา เลิศพฤกษ์ / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
อาชีพ
ความสำเร็จ
สินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขาย
877 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความวิตกกังวลทางสังคมกับความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอเมืองเชียงใหม่ / อาชว์บารมี ถปะติวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
การปรับตัว -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
878 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความสำเร็จในวิชาชีพทันตแพทย์ / พิริยะ เชิดสถิรกุล / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความสำเร็จ
ทันตแพทย์ -- เชียงใหม่
879 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณี กันธมาลา / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย -- นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
880 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / รุจี อุศศิลป์ศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77