ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความร่วมมือในการจัดการป่าไม้โดยรัฐและชุมชนในหมู่บ้านแม่ทะลาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้
บ้านแม่ทะลาย (เชียงใหม่)
842 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพร ราธิเสน / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การปกครองท้องถิ่น
นักศึกษา -- เชียงใหม่
843 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของชุมชนขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อุบล เก่งการกิจ / 2546 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
ตำบลขี้เหล็ก
844 ความรู้ทางโภชนาการและการรับประทานอาหารของคนงานในโรงงานบัวผัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / วิลาวัลย์ ไพจิตรกาญจนกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรงงานบัวผัด
โภชนาการ
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
แรงงาน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
845 ความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในสตรีวัยรุ่น = Knowledge, experience, and opinions regarding emergency contraceptive pills among female adolescents / ปัทมาภรณ์ คงขุนทด / 2546 /Full Text
Subject
ยาคุมกำเนิด
การคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Contraceptives, oral
846 ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วรรณี สุขจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ฉลาก -- เชียงใหม่
นักศึกษาบัณฑิต -- เชียงใหม่
847 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร จังหวัดลำพูน / สิริรัตน์ พิชิตพร / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ลำพูน
เกษตรทฤษฎีใหม่ -- ลำพูน
848 ความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุนทร ยามศิริ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
849 ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างและความคาดหวังของประชาชนในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา / อุไร นันทะ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
850 ความรู้และความเข้าใจและผลกระทบในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ / พิทักษ์ ตันติศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
851 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ / ศศิพรรณ โรจนหัสดิน / 2546 /Full Text
Subject
ศาลปกครอง
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
852 ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชลิตานนท์ สะชาโต / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การศึกษาต่อเนื่อง -- หลักสูตร
853 ความไวต่อสารฆ่าแมลงของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ = Insecticide susceptibility of house fly, Musca domestica Linnaeus and the blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricius) in Chiang Mai province / ธารินี ไชยวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวันบ้าน -- การควบคุม
แมลงวันบ้าน -- เชียงใหม่
ยาฆ่าแมลง
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Blow fly
Insecticide
854 ความสัมพันธ์ของอัตราการใช้ออกซิเจนและการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม ซี ออกซิเดสในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Correlation of oxygen consumption rate and cytochrome C oxidase activity in larval diapause of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / มนัสวัณฏ์ แสงศักดา / 2546 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
855 ความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างทัศนคติต่องานบริการต้อนรับภาคพื้นดินลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน / พิมลพรรณ จารุจินดา / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
พนักงานต้อนรับ
ความพอใจในการทำงาน
856 ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ / กมล บัวบาน / 2546 /Full Text
Subject
ชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ประมง -- ไทย (ภาคใต้)
857 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชตระกูลขิงบางชนิด = Phylogenetics of some zingiberaceae / พิชัย ใจกล้า / 2546 /Full Text
Subject
พืชตระกูลขิง
พันธุกรรม
โครโมโซมพืช
858 ความสัมพันธ์ในครอบครัวของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายและฆ่าผู้อื่น / เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ / 2546 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
อาชญากรรม -- เชียงใหม่
859 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อการขาดและการเป็นพิษของโบรอนในพันธุ์ข้าวสาลี / สุพรรณิการ์ พันชนะ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การเจริญเติบโต
โบรอน
ธาตุอาหารพืช
860 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการปรับตัว ของ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ศิรินทร์ทิพย์ มากบุญ / 2546 /Full Text
Subject
การปรับตัว
ครอบครัว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77