ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ : กรณีศึกษาสำนักงานธุรกิจอ้อมน้อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Customers satisfaction towards credit services : a case study of Omnoi Business Center, Krung Thai Bank (Public) Company Limited / กฤษณา หาญกล้าผจญ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจอ้อมน้อย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคกลาง)
ธนาคารพาณิชย์
822 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนทรงพล (นครปฐม) จังหวัดนครปฐม = Customer satisfaction towards banking services of commercial bank: a case study of Siam Commerical Bank (Public) Company Limited, Thanon Sogphon (Nakhon Pathom) Branch, Nakhon Pathom province / เรวดี หวังแสงทอง / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- นครปฐม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นครปฐม
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
823 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของบริษัทเอสพีเอส เคเบิลที่วี จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of SPs Cable TV Company Limited in Mueang District, Samut Songkram province / สายพิณ เจริญสุขพัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเอสพีเอส เคเบิลทีวี
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
824 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของบริษัท สยามโมลดิ้งพลาสเตอร์ จำกัด = Customers satisfaction towards the marketing mix factors of the Siam Moulding Plaster Co., Ltd. / วรพร ประสารวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทสยามโมลดิ้งพลาสเตอร์
การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- สระบุรี
825 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรรกุลพันธ์วิลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ / นวลฉวี คูรุ่งเรือง / 2546 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- เชียงใหม่
826 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / สันติ ทิฆัมพรพิทยา / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ไปรษณีย์
827 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการฝาก-ถอนเงินของลูกค้า : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร = Customer satisfaction towards deposit and withdrawal services : A case study of the Siam Commercial Bank (public) Company Limited, Samut Sakhon Branch / ศิริลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- สมุทรสาคร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
828 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายขายระดับผู้บริหาร บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด (เชียงใหม่) / นัยนา สุภัคธนาการ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเนชั่นไวด์ประกันชีวิต
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานขาย -- เชียงใหม่
829 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลสามัญระดับ 1-4 ในเทศบาลนครเชียงใหม่ / ระวีวรรณ ปัญญาช่วย / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานเทศบาล -- เชียงใหม่
830 ความพึงพอใจในการบริการอาหารพิเศษของผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Satisfaction in special food service of patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / เรณา หมื่นแสน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อาหาร -- แง่โภชนาการ
ผู้ป่วย -- อาหาร
บริโภคกรรม
831 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจัาหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร = Job satisfaction of Tambon Health Officers in Samut Sakhon Province / ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สมุทรสาคร
การทำงาน
ความพอใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
สาธารณสุข -- สมุทรสาคร
832 ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาระพร กุณาน้อย / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
การบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ความผิดในการทำงาน -- เชียงใหม่
833 ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ / นภาพร วงศ์ปี / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
Job satisfaction -- Chiang Mai
Tha Phae Walking Street Project
834 ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพ ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / จลี เจริญสรรพ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแลที่บ้าน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
บริการการพยาบาล -- สุราษฎ์ธานี
Dissertation, academic -- nursing
Job satisfaction
Health services
Psychiatric nursing
835 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตาคลี / ดวงใจ สุริยะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations,academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล
ความพอใจในการทำงาน
836 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / ปรียาภา ปัญควณิช / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
ความพอใจของผู้ป่วย -- เพชรบูรณ์
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Hospital departments
837 ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา / ลลิตา กระจ่างโพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
ประกันสุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
บริการทางการแพทย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการทางการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ทัศนคติต่ออนามัย
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Health policy
838 ความมีประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ / อดิศรา เกิดทอง / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
บริการสาธารณะ
839 ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการสวนสมเด็จย่า 90 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / เบญจวรรณ บุณยรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
สวนสมเด็จย่า 90
สวนสาธารณะ -- พะเยา
สวนสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
840 ความร่วมมือในการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมันอาลูสหกรณ์นิคมสันทรายกับชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน / ดารารัตน์ โพธิ์รักษา / 2546 /Full Text
Subject
สหกรณ์นิคมสันทราย
ของเสีย -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมมันอาลู


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77