ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภมร เอมะสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
802 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง / เกตุสุดา ชินวัตร / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
บริการทางการแพทย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลสวนปรุง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยจิตเวช
ทัศนคติต่ออนามัย
Dissertation, academic -- nursing
Patient & atiafaction
Hospitals
803 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / กมลวรรณ ปุระสิริ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
804 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรุณา คฤหเตชะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
805 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร = Patient satisfaction of the outpatient department, Mahachai Hospital, Samut Sakhon province ภาราดา บุญญศาสตร์พันธ์ / ภาราดา บุญญศาสตร์พันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาชัย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย -- สมุทรสาคร
806 ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction among health care providers and clients towards primary care services Fang District Chiang mai Province / สุวิทย์ พัฒนกิติ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- ฝาง (เชียงใหม่)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- ฝาง (เชียงใหม่)
807 ความพึงพอใจของพนักงานที่ทำงานในส่วนการผลิตบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Job satisfaction of employee in the production department of Thai Otsuka Company Limited, Samut Sakhon Province / เพ็ญประภา ชุษณะทัศน์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทไทยโอซูก้า
ความพอใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
808 ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการส่วนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = The satisfaction of Bank Officers in Amaphoe Mueang, Changwat Chiang Mai on Cash Division Bank of Thailand, Northern Region Office / ชิตชัย กิตติศรีอนันต์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เงินตรา
809 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเสริมความงามของร้านพลอยสวย เฮ้าส์ ออฟ บิวตี้ ในจังหวัดนนทบุรี = Customer satisfaction towards beauty services of Ploysuy House of Beauty in Northaburi province / สุนทรี เวชวิทยาขลัง / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นนทบุรี
ความงาม
ร้านเสริมสวย -- นนทบุรี
810 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิทักษ์ ยมจินดา / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สมุนไพร
น้ำหนัก -- การควบคุม
811 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการด้านสินเชื่อของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The customer's satisfaction with credit service of Krung Thai Bank (Public) Company Limited, san Pa Tong Branch, Changwat Chiang Mai / โกวิท มหินชัย / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
812 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรูปแบบธนาคารในศูนย์การค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งนภา จันทรวิสูตร / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
813 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริหารของคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก : กรณีศึกษาคลินิกกุลพัฒน์การแพทย์ / อานันท์ ถุงจินดา / 2546 /Full Text
Subject
คลินิกกุลพัฒน์การแพทย์
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
814 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มีร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / บรรพต จินดาพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
น้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
815 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ ของบริษัทอินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / กวิน พรเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทอินเตอร์ ลิสซิ่ง
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เช่าซื้อ
816 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการฝาก-ถอนของธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยแม่กลอง = Customer satisfaction towards deposit-withdrawal services of commercial bank: a case study of Krung Thai Bank Public Company Limited Mae Klong Sub Branch / อรพิน ธนิกกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- สมุทรสงคราม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสงคราม
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
817 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรเชษฐ สุภา / 2546 /Full Text
Subject
โรงภาพยนตร์
ลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
818 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบบัตรคิว : กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตส่วนภูมิภาคเขต 28 = Customer satisfiction towards card queuing system: a case study of Bank of Ayudhy (Public) Company Limited in region 28 / สุธาทิพย์ ธีรเสถียรพงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย (ภาคกลาง)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคกลาง)
819 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mixed factors of plastic container of Jomphan Group Company Limited / สุรีย์ เต็งเจริญชัย / 2546 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
บรรจุภัณฑ์
พลาสติก
820 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ลำปางปาเก้สุขภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ / 2546 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ลำปางปาเก้สุขภัณฑ์
การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77