ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด = Dealer satisfaction in Bangkok and Suburban Areas Towards The Thai Olympic Fibre-Cement Company Limited / วนิดา เภาด้วง / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทโอลิมปิคกระเบื้องไทย
ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
การขาย -- กระเบื้อง
782 ความพึงพอใจของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการสอบบัญชี / พัชรินทร์ รินคำ / 2546 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การบัญชี
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
783 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ / ปริทัศน์ ตรีอินทอง / 2546 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
นักท่องเที่ยว
784 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเยาวชนในการเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of youth tourists viviting the Chiang Mai Zoo c / อรชุดา ศรีนุ่ม / 2546 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
785 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวสหราชอาณาจักรต่อโรงแรมอมารีรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of elderly tourists from the United Kingdom Towards Amari Rincome Hotel, Chiang Mai Province / ศรินยา ละอองอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงแรมอมารีรินคำ (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- อังกฤษ
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
786 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
การเรียนพิเศษ
787 ความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค = Researchers satisfaction towards obtaining grants from the Thailand Research Find, Regional Office / สุดาวดี ใจแดง / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค
วิจัย
นักวิจัย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
788 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี / สุรชัย รัชตประทาน / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
789 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ชาตรี ปันดิ / 2546 /Full Text
Subject
ทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชน -- เชียงใหม่
บริการงานทะเบียนราษฎร์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
790 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ชมภูนุช กาศสกุล / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ความพอใจในการทำงาน
791 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ / บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
สภาเทศบาล
792 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศาลปกครองเชียงใหม่ / มรกต ชินประหัษฐ / 2546 /Full Text
Subject
ศาลปกครอง -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
793 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง / วรรณสิริ เพ็ญสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
794 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดปทุมธานี = Customer satisfaction towards basic telephone services of TOT Corporation (Public) Company Limited in Pathum Thani province / ศรีจิตรา สวัสดิ์พานิช / 2546 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
โทรศัพท์ -- ปทุมธานี
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ปทุมธานี
795 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประกันชีวิตต่อการบริการหลังการขายของตัวแทน บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุดาพร ใจอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
796 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับชำระเงินผ่านทางไปรษณีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | / พรศิริ ลิมปพนาสิทธิ / 2546 /Full Text
Subject
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
797 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนธุรกิจการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ / นภมาศ เลิศเกษมกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
798 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ / อรพินธ์ เสิศทำนองธรรม / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
799 ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทต่อการบริการ แบบญาติมีส่วนร่วม โรงพยาบาลสวนปรุง / กรุณา โตสงวน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการพยาบาลของโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บริการการพยาบาล -- เชียงใหม่
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertation, academic -- nursing
Caregivers
Schizophernia
800 ความพึงพอใจของผู้ทำงานวิจัยต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นิลบล ตุ้ยคำภีร์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ. สำนักเลขานุการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77