ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนของชุมชน / จุฑามาศ คำทอง / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สินค้า -- การผลิต
บ้านป่าสักงาม (เชียงใหม่)
62 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบบ้านพักชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ใบชา วงศ์ตุ้ย / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
63 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจภา ชุติมา / 2546 /Full Text
Subject
น้ำ
การอนุรักษ์น้ำ -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำแม่วาง
64 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : กรณีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Resource and environmental management for developmental tourism : A Case of Huai Hong Khrai Development Study Center, Under the Royal Initiative Project / สงกรานต์ ศรีจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
65 การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประมัตถ์ บริพันธ์กุล / ปรมัตถ์ บริพันธกุล / 2546 /Full Text
Subject
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
การแกะสลักไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เครื่องไม้จำหลัก
งานไม้
66 การจัดการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน / บัวขาว จารุจินดา / 2546 /Full Text
Subject
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
67 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับไร่นาของเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรจน์ ศิริเมือง / 2546 /Full Text
Subject
น้ำในการเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ไร่นา -- เชียงใหม่
68 การจัดการบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย / พงศธร เชื้อกำลังแรง / 2546 /Full Text
Subject
บุคลากร
บริษัทรักษาความปลอดภัย
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัย
การพัฒนาบุคลากร -- เชียงใหม่
69 การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้า : กรณีศึกษาบริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / สุบงกช เครื่องคำ / 2546 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล -- พนักงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- เชียงใหม่
70 การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับตำบล = Management of pig fram pollution by Participatory approach in Tambon Level / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษ
ฟาร์ม
การจัดการฟาร์ม -- เชียงใหม่
สุกร -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
71 การจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Inclusive learning provision for hearing impaired students in schools attached to the Office of Pa Sang District Primary Education, Lamphun Province / ธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ความบกพร่องทางการได้ยิน -- ลำพูน
การได้ยิน
72 การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน / ลำดวน นิรัติศยวานิช / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ตุง
73 การจัดการเรือแม่ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ = Reefer management of entrepreneurs in Samut Sakhon, Samut Songkram and Samut Prakan province / ชูศักดิ์ อู่สมบัติชัย / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ห้องเย็น
เรือขนส่ง
74 การจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษาบริษัทสยามมันดาเลย์ จำกัด ประมวลพิทย์ อินทรชัยวรรณ / ประมวลพิทย์ อินทชัยวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทสยามมันดาเลย์
การจัดการวัสดุ
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -- เชียงใหม่
75 การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ / พรพิมล สิริเจริญพร / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
76 การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของชุมชน : กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐ ลิ้มทอง / 2546 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม -- เชียงใหม่
เมืองโบราณ -- เชียงใหม่
เวียงท่ากาน (เชียงใหม่)
77 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปาริชาติ เขื่อนสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
78 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์สมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา = Instructional activites provision for promoting mathematics equation world problem solving abitlity of mathayom suksa 3 students, Phayaopittayakom school, Phayao province / สุนีย์ เงินยวง / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สมการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
79 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พระสุพิน สีลธโร / สุพิน สีลธโร, ภิกขุ / 2546 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
80 การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Accounting performance of community business in One Tambon One Product project in Chaing Mai Province / วิภาวี ศรีคะ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ธุรกิจชุมชน
ธุรกิจ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77